Amahugurwa y’abazahugura abandi mu byerekeye uburingarire ku rwego rw’igihugu

Kubaka uburinganire muri buri shuri mu Rwanda

Jerome Niryayo reads in the reading room at Kanyina School in Nyarugenge, Rwanda.
UNICEF/UN0300952/Randazzo

Ibikubiyemo

Aya masomo azatangirwa mu mahugurwa y’abazahugura abandi mu byerekeye uburinganire ku rwego rw’igihugu yateguwe kugira ngo afashe abarimu n’abayobozi b’amashuri mu myigishirize yo ku ishuri ryita kuburinganire.

Aya masomo afite ibice bitanu:

  1. Isobanurampamvu ry’amasomo arebana n’uburinganire.
  2. Intego z’isomo ndetse n’ibijyanye n’uburinganire n’uburezi.
  3. Uburyo bw’imyigishirize yita ku buringanire, hakubiyemo ishuri n’imyigishirize byita ku buringanire, imikoreshereze y’ururimi yubahiriza uburinganire mu ishuri, mu myigishirize n’imfashanyigisho, mu gutegura isomo no kuryigisha, gusangira ibitekerezo hubahirizwa uburinganire ndetse n’isuzuma ryita ku buringanire.
  4. Ubuyobozi bw’ishuri bwita ku buringanire hakubiyemo kurengera abana n’umutekano wo ku ishuri, kwita ku buringanire mu gutegura ingengo y’imari, mu mahugurwa y’abarimu no mu kuzamurwa mu ntera mu mirimo.
  5. Ikurikiranabikorwa n’isuzuma ku byerekeye imyigishirize yita ku buringanire harimo agace kavuga ku kamaro k’isuzuma n’ikurikiranabikorwa y’imyigishirize yita ku buringanire, uruhare rw’ababyeyi n’abaturage mu myigishirize yubahiriza uburinganire, uburyo wakoresha urutonde igihe cy’isuzuma.
National Gender-Responsive Teacher Training Package - Cover
Umwanditsi
UNICEF Rwanda, Minisiteri y’Uburezi mu Rwanda
Itariki y'inyandiko
Indimi
Icyongereza