कोभिड-१९ को खोप र कोभ्याक्स

कोभिड-१९ को खोप कसरी विकास भइरहेको छ?

UNICEF
This image shows a batch of vaccines ready to be transported
UNICEF/UN0402667/Reddy