खानेपानी तथा सरसफाइ

सफा खानेपानीको सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा खुला दिसाको उन्मुलन गर्न हामी कार्यरत छौं।

A student washes her face using her school’s water supplies facilities
UNICEF Nepa/2018/AKarki