दुर्घटनाहरूबाट बालबालिकाको सुरक्षा तथा संरक्षण

बालबालिकालाई उनीहरूको उमेर, रुचि, क्षमता, स्वभाव र अवस्था बुझेर सुरक्षित वातावरण तयार गर्नुपर्दछ

नेपाल सरकार, युनिसेफ नेपाल
children playing
UNICEF Nepal
31 मे 2023