Eto Madagasikara, manatsara ny fiainan’ny fianakaviana anarivony ny fandaharan’asa FIAVOTA

-

Irenée Ravelojaona
Vaccination de l'enfant
Andriamampianina Manda Narindra
07 Aprily 2022

Any atsimon’i Madagasikara, ao Amboasary no misy an’i Gertrude Tsangambelo izay manambady mpampianatra tsy mahazo tohana ara-bola avy amin’ny fanjakana. Koa satria tsy nahazo karama nandritra ny volana maromaro izy mivady, dia voatery izy ireo nitady fomba hafa handoavana ny sara-pianaran’ireo zanany 9 mianadahy sy hivelomany amin’ny andavanandro. Hatramin’ny nisitrahan’i Gertrude ilay fandaharan’asa FIAVOTA, izay midika ara-bakiteny hoe fanampiana na fanohanana, dia nihatsara ny toe-javatra iainan'ilay fianakaviana ary afaka miara-miandrandra hoavy tsara kokoa izy ireo.

Toy ny tokantrano kinendry miisa 9 000 izay ahitana ankizy 22 500, i Gertrude dia mandray vola 100 000 Ar isam-bolana (eo ho eo amin’ny 25 dolara amerikana) nanomboka ny volana desambra 2020. FIAVOTA dia fandaharan’asa vonjy taitra entina manohana ara-bola ireo fianakaviana lasibatry ny hain-tany. Izy io dia eo ambany fiaihan’ny Minisiteran’ny Mponina, Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampiroboroboana ny Vehivavy ary tanterahan’ny Fandaharan’asa Tahiry miasa ho an’ny Fampandrosoana (FID), noho ny fanohanan’ireo mpiara-miombon’antoka toy ny Tahirim-bolan’ny Firenena Mikambana ho amin’ny Fampandrosoana Maharitra, ny Sampan-draharaha Norveziana misahana ny Fampandrosoana (NORAD) sy ny Departemantan'ny Raharaham-bahinin’ny Royaume Uni (FCDO).

Tamin'ireo andiana fanampiana voalohany dia nanapa-kevitra ny hanomboka fiompiana omby sy osy i Gertrude. Manana omby iray sy osy 12 ary akoho amam-borona am-polony izy amin’izao fotoana izao. « Raha misy filàna goavana toy ny aretina dia mivarotra ny iray amin’ireo osinay izahay mba hividianana fanafody. Ankoatra izay dia niverina nianatra ny zanakay ary nitondra fitaovam-pianarana sahaza. Mahavita mividy fanomezana ho an’ny ankizy amin’ny fotoanan’ny fety aza izahay, » hoy izy.

Tohanana amin’ny alàlan’ny fepetra fanohanana ny fandaharan’asa fanampiana ara-bola entina manatsara ny fahafaha-miaina ara-dalànan’ireo tokantrano lasibatra. Ho fampiharana izany fepetra izany dia niforona ny fikambanan’ireo reny mahomby izay nifanindran-dalana tamin’izany, ka mpikambana tao anatin’izy io hatramin’ny taona 2017 i Pastroline Vatofara. « Ny tombony lehibe indrindra dia ny fahazoana tsy tapaka fanofanana momba ny fampivelarana ny ankizy madinika sy ny fikarakarana fotoana fiahiana ny ara-pahasalamana miaraka amin’ireo vehivavy ao an-tanàna, » hoy izy. Isam-bolana izy dia mitarika fivoriana fifampizarana traikefa miaraka amin'ireo reny eo amin'ny roapolo eo ho eo momba ny lohahevitra mifandraika amin'ny fianakaviana na fanabeazana.

Anisan’ireo mpisitraka izany i Persia Vola izay mankasitraka tanteraka ny fanohanan’ireto reny mahomby ireto izay nanoro hevitra azy handeha hijery dokotera ho an’ny zanany marary. « Ampy hanamaivanana ny aretin-janako ny fitsaboana mandritry ny roa andro. Nanomboka tamin'ity tranga ity dia manatona dokotera tsy tapaka aho raha misy tsy fahasalamana, » hoy izy. Ho an’i Angenie Jocelin, 14 taona, dia ampihariny amin’ny fiainany andavanandro ny torohevitra omen’ny reniny izay azo avy amin’ireo fivoriana ireo. « Mizara vaovao tena ilaina amiko izy, anisan’izany ny maha-zava-dehibe ny fianarana sy ny fisafidianana namana hiarahana. Manomboka izao dia voafaritra ny tanjoko; tsy maintsy tafita amin'ny fianarako aho. Mifidy tsara ny namako koa aho ary tsy miara-mandehandeha amin'ny namako aho rehefa avy mianatra satria tokony mody aho hamita ny enti-modiko sy hamerin-desona, » hoy izy.

Gertrude
Andriamampianina Manda Narindra
Avec les premières allocations, Gertrude a décidé de se lancer dans l’élevage bovin et caprin.
Pastroline
Andriamampianina Manda Narindra
Une association des mères leaders s’est parallèlement créé avec le programme Fiavota au sein de laquelle Pastroline Vatofara est membre depuis 2017.
Persia
Andriamampianina Manda Narindra
Parmi les bénéficiaires, Persia Vola est entièrement reconnaissante de l’appui de ces mères leaders qui lui ont conseillé d’aller voir le médecin pour son fils malade.
Angenie
Andriamampianina Manda Narindra
Angenie Jocelin, 14 ans, applique dans son quotidien les conseils que sa mère reçoit des séances de sensibilisation des mères leader comme l'importance des études.