ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

ທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຊ່ວຍປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກລ່ວງລະເມີດທາງເພດ?

ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
Child sitting.
UNICEF Lao PDR /2024
06 ມີຖຸນາ 2024