Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση και την μάθηση για όλα τα παιδιά

 Έξι παιδιά σχολικής ηλικίας κάθονται σε έναν πάγκο μαζί
UNICEF/UNI114982/Holt
Mετάβαση σε