Как детска градина N35 “Свобода” в гр. Стара Загора приобщава децата

Споделяне чрез рисунки, пъзели и тренинг за емоциите

Юлияна Колева
Детски ръчички рисуват с цветни моливи
UNICEF Bulgaria/2022
21 Март 2022

През 2021 г. 30 детски градини от областите Бургас, Сливен и Стара Загора назначиха 44 нови специалисти – психолози, логопеди, ресурсни учители - за работа с деца с увреждания и обучителни трудности в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България. Проектът се финансира от Европейската комисия и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ. 

Представяме някои от новите практики за приобщаване, които вече прилагат в Детска градина 35 “Свобода” в Стара Загора. Разказва  Пламена – новият психолог в градината: 

В нашата детска градина има две момиченца, които са на 6г. и съответно в двете четвърти групи. Учителите им споделяха за тях сходни неща – рядко отговарят на зададен въпрос, не поемат инициатива, трудно изразяват мнение и общуват само с определени деца от групата.  

Затова избрах да работим с тях по малко по-различен модел – не с всяко по отделно, а в малка група.  

Две детски ръчички рисуват къщичка с дърво на лист
UNICEF Bulgaria/2022

Започнах да взимам момичетата заедно с едно или две други деца от съответната група, с които също работя, като всеки път избирахме различни теми и занимания. В такава малка група за децата беше много по-лесно да се отпуснат и да се опознаят с другарчетата си, както и да говорят за себе си или да изразяват мнение. 

Понякога в заниманията, които изискват редуване или работа заедно, възникват конфликти, което е добър повод децата да обсъдят чувствата си, да споделят недоволство или да намерят начин да работят заедно. Старая се да им осигуря среда, в която всички са изслушани и вземат участие поравно.  

Така момичетата успяват да си създадат едно по-специално и близко общуване с нови приятели, с които досега почти никога не са играли заедно.  

Някои от най-харесваните занимания, които сме правили в група са: 

  1. Подготвям предварително лист, на който съм написала: “Аз мога, аз зная, аз имам, аз искам”. Под всеки ред всяко дете трябва да нарисува това, което е вярно за него. Когато всички са готови правим споделяне – всеки разказва за своята рисунка и така се представя пред другите. Обсъждаме и разговаряме.  

  2. Две деца рисуват заедно картина на един лист. Сами избират темата, но трябва да рисуват с един молив, който държат заедно. За всеки елемент се сменят и се редуват кой да води.  

  3. Всеки рисува картина с негативна насоченост – нещо лошо, тревожно или страшно. След това всеки преправя рисунката си, така че историята да завърши позитивно. Обсъждаме различни варианти за действие и за развитие на конкретните ситуации.  

Къщичка, нарисувана от деца
UNICEF Bulgaria/2022

Освен това често редим пъзели или тетрис заедно, като отново е важно всички да участват наравно, да разговаряме много и да решаваме своевременно конфликтните ситуации.  

Деца подреждат пъзел в детската градина
UNICEF Bulgaria/2022

Скоро съм планирала с децата от трета и четвърта група да проведем кратък тренинг, свързан с базовите емоции – разбиране, изразяване.   

В рамките на заниманието ще поговорим по темата, а децата ще получат материали, които да могат да занесат у дома, с цел да провокираме родителите да споделят с децата си своите лични преживявания и емоции. Подобно преживяване смятам за изключително полезно в посока затвърждаване на връзката родител-дете. 


Още за дейността по приобщаващо предучилищно образование 

Подкрепата за качествено приобщаване в детските градини е един от компонентите на пилотния проект „Европейска гаранция за детето“ в България. Тази дейност се осъществява в 30 детски градини от 10 общини – Айтос, Бургас, Казанлък, Котел, Нова Загора, Сливен, Средец, Стара Загора, Твърдица и Чирпан. В детските градини се създава подходяща физическа, социална и образователна среда, която да дава възможност за пълноценно участие на всяко дете в образователните и социалните процеси. Укрепен е и капацитетът на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, както и на Регионалните управления на образованието. 

Основни дейности са: 

  • Обучителна програма за специалистите в детските градини по теми, свързани със съвременното разбиране за прилагане на образователни подходи и практики в качествена приобщаваща среда и ранно откриване на затрудненията 

  • Назначаване на допълнителни специалисти и помощник-възпитатели, където  има нужда 

  • Засилено прилагане на помощни технологии за допълваща и алтернативна комуникация 

  • Групова работа с родители в детската градина по отделни теми, насочени към ранното детско развитие 

  • Подобряване сътрудничеството между детските градини, социалните и здравни услуги за улесняване прехода семейство – детска градина –училище 

  • Укрепване капацитета на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за оценка на нуждите на деца с увреждания и за подкрепа на детските градини и на индивидуални случаи 

  • Засилване и ролята на Регионалните управления на образованието за улесняване обмена на опит и добри практики и за насърчаване използването на помощни технологии за допълваща и алтернативна комуникация. 

Европейска гаранция за детето - лога на ЕС, УНИЦЕФ и гербът на Р България
UNICEF, EU, Bulgaria

Този проект е финансиран от Европейския съюз

© УНИЦЕФ-България, 2021

Информацията и възгледите в тази статия са на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.