Детско и младежко участие

Детското участие представлява информирано и доброволно включване на децата, в това число на деца от маргинализирани групи, деца на различна възраст и с различни способности, във всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено.

Младежи на националната конференция на УНИЦЕФ, посветена на юношеството
UNICEF Bulgaria/2017

Предизвикателството

За всеки юноша детско участие

Правото на детето да бъде изслушвано е регламентирано в член 12 на Конвенцията на ООН за правата на детето, който гласи, че всяко дете има право да изрази своето мнение по всички въпроси, които го засягат, включително при съдебни или административни производства, и неговото мнение трябва да бъде взето предвид със съответната дължима тежест.

Детското участие има различни форми.  То може да бъде консултативно – когато възрастните търсят мнението на децата по различни въпроси, за да разберат техните виждания, желания или притеснения. Участието може да бъде в сътрудничество -  когато възрастните включват децата в конкретни програми и дейности. Участието може също така да бъде водено от децата, когато самите те поемат инициатива за някакво действие. Всяка от формите на участие е важна и предлага различна степен на възможност децата да оказват влияние, което да води до промяна.

Участието е основно право, но то също така е и средство, чрез което се реализират всички останали права. Осигуряването на информация на децата, насърчаването им да дават глас на своите притеснения, въвеждането на безопасни и достъпни механизми за подаване на сигнали при нарушения на техните права и за търсене на помощ при насилие или злоупотреба, са ключови стратегии за осигуряване на ефективна закрила. Освен това, чрез участието децата придобиват умения, знания и увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал.

В България са направени различни законодателни промени и са въведени мерки за насърчаване на детското участие, но все още има неразбиране за това, какво представлява детското участие, липсват ефективни механизми за неговото прилагане, липсва финансово обезпечаване, а също така и опит за съвместна работа с децата и младежите. Често децата и подрастващите в неравностойно положение имат силно ограничени възможности да участват пълноценно и да изразяват своите възгледи в семейството, училище, в услугите и общностите. 

Решението

УНИЦЕФ България заедно с децата и младите хора и в партньорство с правителството, местните власти, училищата и университетите, гражданското общество и бизнеса работи за гарантиране правото на участие на децата и младите хора. Дейностите са насочени към:

  • Повишаването на обществената чувствителност, осведомеността и разбирането относно важността на вслушването и съобразяването с мнението на децата и юношите по всички отнасящи се до тях въпроси в семейството, в училищата и в общностите.
  • Застъпничесто за законови промени, гарантиращи спазването на правото на децата да изразяват своето мнение във всички области и процедури и които въвеждат изискване на мнението на децата да се придава значение, съответстващо на тяхната възраст и капацитет.
  • Насърчаване на пълноценното участие на децата и подрастващите и създаване на пространства за тяхното активно ангажиране като партньори.
  • Разработване и въвеждане на механизми на национално и местно ниво за консултиране на политики и програми с децата и младите хора.
  • Намаляване на неравенствата по отношение на възможностите за участие и осигуряване на възможности на децата и подрастващите в неравностойно положение да участват при вземането на решения, които засягат техния живот и свободно да изразяват своите възгледи.
  • Укрепване на капацитета на институциите, училищата и организациите на гражданското общество да работят в сътрудничество с децата и младежите като им предоставят възможности да допринасят за развитието на училището и общността.
  • Застъпничество за въвеждане на обучение по права на деца и детско участие в програмите за обучение и подготовка на специалистите, които работят с деца и подрастващи.

Защо са нужни тези усилия?

Правото на детско участие е инструмент за: 

  • Подобряване на закрилата и вземането на по-добри решения.
  • Укрепване на правата и благосъстоянието на децата.
  • Подобряване личностното развитие на децата и младежите и изграждането на активно гражданско общество.

Виж програмата в действие

Връзка към видеоклипа на уебсайта, на който се намира.
UNICEF Bulgaria
Герисън Лансдаун е международен консултант по правата на детето. Детското участие означава да се признава, че децата имат право да дадат своя принос за решенията, които ги засягат – самостоятелно: по отношение на собственото им здраве, решенията в семейството, решенията в училище; или колективно – като група да имат думата за нещата, които се случват в техния живот, независимо дали на общностно, местно, индивидуално или училищно ниво; правото да бъдат чути, да се отнасят към тях сериозно и да бъдат включени и информирани за нещата, които са важни в техния живот.