Детско и младежко участие

Детското участие представлява информирано и доброволно включване на децата, в това число на деца от маргинализирани групи, деца на различна възраст и с различни способности, във всички въпроси, които ги засягат пряко или косвено.

Младежи на националната конференция на УНИЦЕФ, посветена на юношеството
UNICEF Bulgaria/2017