Юноши и млади хора

Юношеството, определено като периода между 10-19 г. предлага огромни възможности за развитие, разгръщане на потенциала и креативността, но също така изисква специално внимание поради рисковете и по-голяма уязвимост на подрастващите

Adolescents and youth are dancing on the field in Sofia, Bulgaria, participating in UNICEF organized event.
UNICEF Bulgaria/2015

Всички юноши имат всички права

УНИЦЕФ разглежда житейския цикъл на детето в неговата цялост, утвърждава позитивен и холистичен подход към развитието на всяко дете и юноша и насърчава инвестициите през цялото детство - от момента на раждането и до края на юношеството.

Юношеството се характеризира с бързо развитие на нервната система и дълбоки физически, биологични, емоционални, когнитивни и интелектуални промени. Научните изследвания през последните години доказват, че това е вторият най-динамичен период от развитието на мозъка, съпоставим по значимост и степен на настъпващите промени само с етапа на ранното детско развитие. В нито един друг момент от своя житейски път, човек не се развива по толкова интензивен и разностранен начин.

От особено значение за тази възраст са началото на пубертета и развитието на сексуалността, нововъзникващи способности, сили и умения, нарастващата независимост, склонност към поемане на рискове и експериментиране, изследване и изграждане на индивидуална и обществена идентичност на основата на сложно взаимодействие със семейството и средата, както и все по-силното влияние на връстниците.

Юношеството е времето, в което младият човек започва да създава своите социални, културни, образователни, емоционални и икономически ресурси, които са предпоставка за здраве и благополучие. Интервенциите, направени през този период, поставят и укрепват основите на един пълноценен, продуктивен и здравословен живот в по-късна зряла възраст. За децата, чиито права са били нарушени и са преживяли сериозни лишения в ранното си детство, този период осигурява втора възможност за придобиване на необходимите знания и развитие на нужните умения и компетенции.

Проучванията показват, че когато подрастващите момичета и момчета са подкрепени и насърчавани от грижовни възрастни и се ползват от политики и услуги, които отговарят на техните потребности и способности, те могат да допринесат за намаляване на бедността, дискриминацията и насилието.

 

Как УНИЦЕФ подкрепя младежите

УНИЦЕФ България заедно с децата и младите хора и с партньорите на организацията  работи за подкрепа на оптималното развитие и постигане на пълния потенциал  на всяко подрастващо момиче и момче. Дейностите са насочени към:

Промяна на негативните стереотипи, свързани с юношеството: повишаване на обществената осведоменост възможностите, свързани с юношеството и  специфичните въпроси, които се отнасят до развитието на подрастващите, във връзка с Общ коментар № 20 (2016) на Комитета по правата на детето на ООН относно прилагането на правата на детето през юношеството.

Създаване на благоприятна среда и развиване на политики и програми, насочени към подрастващите, които отговарят на техните нужди и развиващите им се способности и насърчават пълноценно и ефективно участие на децата и младежите при тяхното формулиране и прилагане.

Целенасочени усилия за прилагането на позитивен подход, който развива и укрепва силните страни на подрастващите съобразно техните способности, а не се фокусира само върху намаляване на рисковете.

Осигуряване на справедливи възможности, закрила и подкрепа за подрастващите момичета и момчета в неравностойно положение.

Подкрепа за родителите и специалистите, които работят с подрастващите за повишаване на разбирането за специфичните и разнообразни потребности на юношите и за техните развиващи се и нарастващи способности.

Защо са нужни всички тези усилия?

  • В България живеят 630 990 подрастващи момичета и момчета на възраст между 10 и 19 г. Почти половината или 47,3% от тях са в риск от бедност или социално изключване през 2016 г..
  • Майките на 6090 деца, родени през 2016 г. са на възраст под 19 години.
  • 41,5% от 15-годишните ученици не покриват основното ниво на четивна грамотност и са функционално неграмотни. 42% не покриват основното ниво на математическа грамотност.
  • 26 650 подрастващи на възраст 15-18 години нито учат, нито работят, нито се обучават (около 11% от децата в тази възраст).
  • 3199 момчета и 613 момичета на възраст 14-18 години са били в конфликт със закона през 2016 г.
  • Около 1700 деца на възраст 8-17 години стават жертви на престъпления годишно.
Връзка към видеоклипа на уебсайта, на който се намира.
UNICEF Bulgaria
УНИЦЕФ попита младежите в България за какво мислят, за какво мечтаят и от какво се притесняват. #ДаЧуемГласаНаМладежите 🔈
Връзка към видеоклипа на уебсайта, на който се намира.
OxfordSparks
Промените, които настъпват в мозъка на младежите, са изключително бързи и многостранни, доказват учени от University of Oxford. Въпреки разминаването между резките и бурни емоциионални възходи и спадове, и възможностите за планиране и преценка - юношеството е период на златна възможност за развитие и учене, затова #ДаЧуемГласаНаМладежите 📢
Връзка към видеоклипа на уебсайта, на който се намира.
UNICEF Bulgaria/2017
Националната конференция за юношеството се проведе на 26 септември в София Хотел Балкан под патронажа на г-н Томислав Дончев, Заместник-министър председател на Република България. Събитието, организирано от УНИЦЕФ, събра на едно място национални и международни експерти, които представиха тези теми и последните научни изследвания върху развитието на мозъка на подрастващите.
Връзка към видеоклипа на уебсайта, на който се намира.
UNICEF Bulgaria/2017
Инвестирането във второто десетилетие на живота е от решаващо значение за ускоряване на премахването на бедността, социално-икономическите различия и дискриминацията, основана на пола. Националните политики и стратегии трябва да предоставят възможности за овластяване на младежите, защото те са важна част сегашното поколение граждани.

Виж програмата в действие

Данните за подрастващите в България 

Поведение и здраве при деца в училищна възраст – HBSC 2013/2014 Международно изследване УНИЦЕФ, Световна здравна организация и Института за изследване на населението и човека

Общ Коментар No 20 (2016) за осъществяване на правата на детето по време на юношеството – на български и английски

Оценка на състоянието и анализ на профила на подрестващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs)

Оценка на състоянието и анализ на профила на подрестващите и младежите, които не работят, не учат и не се обучават (NEETs) - резюме на доклада

Резултати от Националното представително изследване сред младите хора 15 - 24 години

Методология на Националното представително изследване сред младите хора 15 - 24 години

Рeзултати от егионален доклад на УНИЦЕФ и Youth Policy Labs - “Възрастта има значение” - резюме

 

Виж повече