Kết quả hoạt động của UNICEF năm 2022

Dành mọi cơ hội cho mọi trẻ em

Học sinh trường tiểu học Đô Vinh 1 tại Ninh Thuận Việt Nam