Giới thiệu về UNICEF

UNICEF là tổ chức quốc tế đi đầu trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em ở 190 quốc gia, trong đó có Việt Nam

UNICEF is the global leader promoting and protecting children’s rights in 190 countries, including Viet Nam
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung