Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em

Công ước Liên hợp quốc về Quyền của trẻ em (UNCRC) là cơ sở cho tất cả công việc của UNICEF. Đây là tuyên bố đầy đủ nhất về quyền trẻ em từng được đưa ra và là hiệp ước quốc tế về quyền con người được phê chuẩn rộng rãi nhất trong lịch sử.

Công ước LHQ về Quyền trẻ em
UNICEF Việt Nam\Trương Việt Hùng