Khi con dạy chúng ta cách yêu thương

Nhờ có Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự hỗ trợ của UNICEF, giáo dục hòa nhập đã trở thành hiện thực đối với Hoàng Nhân và những trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt khác ở Việt Nam.

Nhi Tong - UNICEF Việt Nam
Mẹ và Nguyễn Hoàng Nhân cùng học tại Trung tâm Giáo dục Hòa nhập  do UNICEF hỗ trợ tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
UNICEF Việt Nam\Hồ Hoàng Thiên Trang
06 Tháng 7 2023