Türkmenistanda çagalar bilen bagly DÖM görkezijileriniň binýatlaýyn bahalandyrylyşy

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýakyndan ýardam bermegi bilen taýýarlanan bu hasabat Türkmenistanda DÖM görkezijileri üçin esas bolup hyzmat etjek maglumatyň elýeterliligini, döwrebaplygyny ilkinji gezek öwrenmek üçin edilen ädimdir.

Esasy wakalar

2030-njy ýyla çenli döwür üçin Durnukly ösüş babatda Gün tertibi ýakyn onýyllyk we ondan soňky döwür üçin maksadaokgunly ugry kesgitledi. Birleşen milletler guramasynyň agza döwletleriniň deňsizlik we hiç kimi çetde galdyrmazlyk bilen göreşmegi boýunça borçnamalary Gün tertibiniň düýp özenini düzýär. Bu borçnama Gün tertibiniň esasan hem has ejiz çagalar we maşgalalar üçin has bähbitli bolmagyny üpjün etmekde möhüm orny eýeleýär. Durnukly ösüş maksatlarynyň deňlik we ünsden düşürmezlik boýunça borçnamalaryny dünýä jemgyýeti haýsy çagalar we maşgalalar ösýändigini, haýsylar bolsa üns merkezinden düşürilýändigini bilen halatynda ýerine ýetirmek mümkin. Bu Gün tertibine badalga berlen we onuň ýerine ýetirilýän döwründe möhümdir.

Baseline Assessment for child-related SDG indicators of Turkmenistan 2017 Cover
Awtor
ÝUNISEF
Çap edilen senesi
Diller
Iňlis dili

Files available for download