Işe girişiň

70 ýyldan gowrak wagt bäri ÝUNISEF bütin dünýäde çagalaryň hukuklaryny goramak ugrunda iş alyp barýar. Dünýäniň we Türkmenistanyň çagalarynyň durmuşynyň gowulaşmagyna öz goşandyňyzy goşmak üçin bize goşulyň.

Take action for children