ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekilhanasynyň 2019-njy ýyl boýunça hasabaty

Bu hasabatda Türkmenistanyň Hökümeti bilen ÝUNISEF-iň çagalar we zenanlar üçin netijeleri gazanmak ugrunda ýylyň dowamynda amala aşyran işleri beýan edilýär we çagalaryň hukuklaryny berjaý etmekde gazanan üstünlikleri seljerilýär.

Esasy wakalar

2019-njy ÝUNISEF üçin örän üstünlikli ýyl boldy. Biz Çaganyň hukuklary hakyndaky konwensiýasynyň şanly 30 ýyllyk senesini belledik, täze hyzmatdaşlyklar üçin ýol açdyk, çagalara degişli syýasatlaryň kabul edilmegine goldaw berdik we çaganyň irki ösüşi baradaky maglumatlary müňlerçe ene-atalaryň we hossarlaryň dykgatyna ýetirdik.

UNICEF Turkmenistan Annual Report 2019
Awtor
ÝUNISEF
Çap edilen senesi
Diller
Iňlis dili

Files available for download