BSGG we ÝUNISEF COVID-19 boýunça raýdaşlyk we hereket ediş gaznasy arkaly pandemiýa jogap beriş çäreleri boýunça hyzmatdaşlyk eder

COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek üçin adatdan daşary gazna we “umumy jebislik” ýörelgesi

13 Aprel 2020
tuk-UNICEFWHO-pr-solidarity-fund
UNICEF

NÝU ÝORK / ŽENEWA / WAŞINGTON KO, 3-nji aprel: Şu gün Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) we ÝUNISEF Birleşen milletler guramasynyň gaznasy we “Swiss Philanthropy Foundation” (Şweýsariýanyň haýyr-sahawat gaznasynyň) goldawy bilen esaslandyrylan, taryhy ähmiýete eýe bolan COVID-19 boýunça Raýdaşlyk we hereket ediş gaznasy arkaly COVID-19-a jogap beriş çäreleri boýunça bilelikdäki iş ugrunda hyzmatdaşlyk etmek babatda şertnama gol çekilendigini habar berdiler.

COVID-19 boýunça Raýdaşlyk we hereket ediş gaznasy Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Strategiki taýýarlyk we hereket etmek boýunça meýilnamasyna laýyklykda amala aşyrylýan adatdan daşary global hereket ediş çärelerine goldaw bermek maksady bilen döredildi. Bu ylalaşyga laýyklykda, häzirki wagtda 127 million ABŞ dollaryna golaý gaznanyň birinji bölegi dünýäniň ejiz çagalary we ýerli jemgyýetleri bilen alyp barýan işjeňligini maliýeleşdirmek üçin ÝUNISEF-e geçiriler.

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş müdiri doktor Tedros Adhan Gebreýsus: “COVID-19 görlüp-eşidilmedik pandemiýa bolup, ol gyssagly çäreleri görmek üçin adatdan daşary global raýdaşlygy talap edýär. Men ÝUNISEF-iň Raýdaşlyk we hereket ediş gaznasyna goşulandygyna begenýärin. ÝUNISEF-iň serişdeleri ýygnamak we maksatnamany durmuşa geçirmek boýunça toplan tejribesi sebäpli, bu hyzmatdaşlyk adamlary halas etmek ugrunda ýakyn hyzmatdaşlygymyza goşant goşar” diýip belledi.

Bu gazna tarapyndan toplanan serişdeler, beýleki işler bilen bir hatarda, COVID-19-yň öňüni almak, ony ýüze çykarmak we bejermek maksady bilen, ýerli jemgyýetleri enjamlaşdyrmak we lukmançylyk işgärlerini taýýarlamak üçin ulanylar. Bu ýurtlara saglygy goraýyş mümkinçiliklerini giňeltmäge we COVID-19-yň, esasan hem, zenanlara, çagalara we ilatyň ejiz toparlaryna ýetirýän täsirini azaltmaga ýardam berer. Mundan başga-da, ol barlaglaryň geçirilmegini hem-de bejeriş usullaryny we öňüni alyş sanjymlaryny döretmegi tizleşdirer.

Bilelikdäki tagallalaryň esasy hyzmatdaşy hökmünde, ÝUNISEF ejiz ýurtlardaky maşgalalaryň we jemgyýetleriň bu jogap beriş çäreleri bilen doly gurşalyp alynmagyny we suw, sanitariýa we arassaçylyk, şeýle hem ýokançlara garşy göreşmek boýunça beýleki öňüni alyş çäreleri bilen üpjün edilmegini ýola goýmak boýunça tiz hereket etmek işine ýolbaşçylyk eder. ÝUNISEF, şeýle hem, çagalara, terbiýeçilere we mugallymlar we saglygy goraýyş işgärleri ýaly adamlar bilen gönüden-göni işleýän jemgyýetçilik işgärlerine ýerli jemgyýetler bilen işlemek boýunça maksatnamalaryň we ýurt meýilnamalarynyň çäklerinde ylma esaslanan teklipler bilen goldaw berer.

ÝUNISEF-iň ýerine ýetiriji direktory Genriýetta For: “Bu adatdan daşary ýagdaý adatdan daşary hereketleri talap edýär. Bize global jebislik – adamlaryň, korporasiýalaryň, gaznalaryň, hökümetleriň we beýleki guramalaryň gatnaşmagy zerur. ÝUNISEF Raýdaşlyk we hereket ediş gaznasyna goşulmakdan hoşal. Bu saglygy goraýyş we arassaçylyk ulgamlaryny berkitmek boýunça tagallalarymyzy işjeňleşdirer we iň ejiz maşgalalary aşa agram çekýän saglyk ulgamlaryna COVID-19-yň ýetirýän zynjyrly täsirinden goramaga kömek eder” diýdi.

Ýygnalan serişdeler global hereket ediş çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda sarp ediler we zerurlyklaryň iň köp bolan ýerine ugradylar. BSGG-nyň görkezmesi boýunça çeşmeleriň gönüden-göni aşakdaky guramalara paýlanmagyna garaşylýar:

  • BSGG – maliýeleşdirmegiň maksady: ýokanjyň ýaýramagyny yzarlamak, kemçiliklere we zerurlyklara baha bermek, lukmançylygyň birinji halkasynyň işgärlerini şahsy gorag enjamlary bilen üpjün etmek, dünýäniň ýurtlarynda synag üçin barlaghana gurallarynyň we barlaglary geçirmek üçin enjamlaryň elýeterliligini üpjün etmek we ýerli jemgyýetlere we adamlar bilen gönümel işleýän şahslara iň täze tehniki gollanmalar barada habar bermek.
  • ÝUNISEF – maliýeleşdirmegiň maksady: bütin dünýädäki çagalara we maşgalalara COVID-19-dan goranmak üçin täze ylmy maglumatlaryň we BSGG-nyň iň soňky görkezmeleriniň, şeýle hem ýerli degişli maglumatlaryň berilmegini üpjün etmek; suw, sanitariýa we arassaçylyk, şeýle-de ýokanjyň öňüni almak we oňa garşy göreşmek ugrunda esasy çäreleri üpjün etmek arkaly ejiz ýurtlary goldamak; ejiz maşgalalar we çagalar üçin saglygy goraýyş hyzmatlarynyň elýeterliligini üpjün etmek.vention and control measures; and to provide access to care for vulnerable families and children.
  • CEPI (Epidemiýalara taýýarlyk ugrunda innowasiýalar boýunça bileleşik) – maliýeleşdirmegiň maksady: COVID-19-a garşy göreşmek ugrunda barlaglaryň geçirilmegini we täze sanjymlaryň gözlenilmegini maliýeleşdirýän esasy hyzmatdaş bolup, ol BSGG bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýär.

COVID-19 boýunça Raýdaşlyk we hereket ediş gaznasy BMG-nyň ýüztutmasy boýunça BMG gaznasy we Şweýsar haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan döredildi we üç hepde mundan öň öz işine başlady. Bu adamlaryň we guramalaryň BSGG-nyň global pandemiýa boýunça edýän tagallalaryna gönüden-göni goşant goşmagynyň ýeke-täk usulydyr. Şu güne çenli bu gazna dünýäniň dürli künjeklerinden 219000-den gowrak adamdan, şeýle hem 90-dan gowrak halkara kompaniýadan we guramadan 127 million ABŞ-nyň dollaryny toplady we haýyr-sahawat işine sarp etdi. Mundan başga-da bu hyzmatdaşlyk pandemiýanyň gysga we uzak möhletli netijelerine garşy göreşmekde hyzmatdaşlyk saklamak we birek-birege goldaw bermek ugrunda BMG-nyň edaralarynyň arasyndaky raýdaşlygyň aýdyň subutnamasydyr.

BMG-nyň gaznasynyň prezidenti we ýerine ýetiriji direktory Elizabet Kuzens: “Global hyzmatdaşlyga hiç haçan şundan gyssagly zerurlyk bolmandy. COVID-19 pandemiýasy ýokanjyň ýaýramagynyň öňüni almakda hemmämiziň möhüm ornumyzyň bardygyny görkezýär. Dünýäniň dürli künjeklerinden Raýdaşlyk we hereket ediş gaznasyna COVID-19 babatda bildirilen maddy kömek BSGG, ÝUNISEF, CEPI we olaryň hyzmatdaşlaryna adamlary halas etmäge, esasan hem ilatyň iň ejiz toparlaryny goldamaga we sanjymlaryň döredilmegini çaltlaşdyrmaga ýardam berer” diýdi.

###

Redaktorlar üçin bellikler

BSGG barada

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) Birleşen milletler guramasynyň ýöriteleşdirilen edarasy bolup, ol saglygy goraýyş meselelerine degişli ugurda iş alyp barýar. Bu hökümetara gurama bolup, ol, adatça, saglygy goraýyş ministrlikleriniň üsti bilen agza döwletler bilen hyzmatdaşlykda işleýär. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy global saglyk meselelerini dolandyrmak, saglygy goraýyş ulgamynda barlaglary geçirmegiň gün tertibini düzmek, kadalary we ölçegleri kesgitlemek, subutnamalara esaslanýan syýasatlary işläp taýýarlamak, ýurtlara tehniki kömek bermek, şeýle-de saglygy goraýyş ulgamyndaky ýörelgelere gözegçilik etmek we baha bermek üçin jogapkärdir. Has giňişleýin maglumaty www.who.int sahypasyndan tapyp bilersiňiz.

Birleşen milletler guramasynyň gaznasy barada

BMG-niň gaznasy, Birleşen milletler guramasyna bütin dünýäde ösüş menzillerine ýetmek we derwaýys meseleleri çözmek maksady bilen, pikirleri, adamlary we serişdeleri bir ýere jemleýär. Biziň aýratynlygymyz uzakmöhletleýin özgertmeleri üpjün etmek we adamzadyň öňünde durýan iň uly meseleleriň innowasion çözgütlerini gözlemek ugrundaky hyzmatdaşlygy berkitmekden ybarat. Goşmaça maglumat www.unfoundation.org sahypasynda elýeterli.

Habarlaşmak üçin salgylar

Mähriban Mullabaýewa
Jemgyýetçilik bilen aragatnaşyk boýunça hünärmen
ÝUNISEF Türkmenistan
Tel: +993 12 488355

ÝUNISEF barada

ÝUNISEF her bir işinde her bir çaganyň hukuklaryny we abadan ýaşaýşyny öňe sürýär. Biz hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde dünýäniň 190 ýurdunda we territoriýasynda borçlarymyzy durmuşa geçirmek ugrunda işleýäris. Munuň bilen baglylykda, biz has ejiz we ünsden düşürilen ilat toparlaryny nazara alyp, ähli ýerde çagalaryň bähbitlerini goraýarys.

ÝUNISEF we onuň işjeňligi barada has giňişleýin maglumat almak üçin www.unicef.org sahypasyna giriň.

ÝUNISEF-iň Twitter we Facebook hasabyna agza boluň.