04 Sentýabr 2020

Mugallymlar üçin okuwçylar bilen koronawirusyň keseli (COVID-19) barada gürleşmegiň ýollary

Bütin dünýäde adamlar özüni, maşgalalaryny we jemgyýetini koronawirusyň keselinden (COVID-19) goramak üçin çäreleri görýär. Şeýle-de bolsa, çagalaryň oňaýly, hoşniýetli, inklýuziw we goldaw berýän gurşawda bilim almagyny dowam etmegi zerur. Muny durmuşa geçirmekde mekdepler we mugallymlar uly orny eýeleýär. Koronawirusyň keseli (COVID-19) barada…, Mekdebe çenli ýaşdaky çagalar, Oňaýly saglyk endikleri, mysal üçin, asgyrylanda ýa-da üsgürilende agzymyzy tirsegimiz bilen ýapmalydygy we elimizi ýygy-ýygydan ýuwmalydygy barada aýdyň. Keseliň ýokuşma howpunyň öňüni almak barada şu ýerde has giňişleýin okaň. Çagany koronawirusyň keselinden we beýleki kesellerden goramagyň netijeli usullarynyň biri ýygy-ýygydan azyndan 20…, Başlangyç synp okuwçylary, Çagalaryň başdan geçirýän ýagdaýy barada gyzyklanyň we olaryň ýaş aýratynlygyna esaslanyp, soraglaryna jogap beriň, olara artykmaç maglumat bilen agram salmaň. Olary öz duýgulary bilen paýlaşmaga iteriň. Başdan geçirýän duýgulary barada gürleşiň we adatdan daşary ýagdaýda şeýle bolmagy adaty zatdygyny düşündiriň. Özüni we beýlekileri goramak üçin…, Orta synp okuwçylary, Okuwçylary aladalandyrýan meseleleri hökman diňläň we olaryň soraglaryna jogap beriň. Okuwçylar özüni we beýlekileri goramak üçin köp za edip bilýändigini belläň. Mysal üçin, adamlaryň arasynda araçägi saklamalydygyny düşündiriň. Mundan başga-da, asgyrylanda, üsgürilende agzymyzy tirsegimiz bilen ýapmak, elimizi ýygy-ýygydan ýuwmak ýaly oňaýly…, Ýokary synp okuwçylary, Okuwçylary aladalandyrýan meseleleri hökman diňläň we olaryň soraglaryna jogap beriň Özüni we beýlekileri goramak üçin, çagalaryň köp zat edip bilýändigini belläň. Mysal üçin, adamlaryň arasynda araçägi saklamak barada düşündiriň. Mundan başga-da, asgyrylanda, üsgürilende agzymyzy tirsegimiz bilen ýapmak, elimizi ýygy-ýygydan ýuwmak ýaly oňaýly…