พันธมิตรของยูนิเซฟ

ยูนิเซฟทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ และกลุ่มภาคีต่างๆ เช่น องค์กรไม่แสวงหากำไร กลุ่มศาสนา หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติอื่นๆ และเครือข่ายเด็กและเยาวชน

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ทูตสันถวไมตรีองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และตัวแทนพันธมิตรของยูนิเซฟประเทศไทย ในงาน 70 ปี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย