พันธมิตรของยูนิเซฟ

ยูนิเซฟทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ และกลุ่มภาคีต่างๆ เช่น องค์กรไม่แสวงหากำไร กลุ่มศาสนา หน่วยงานภายใต้สหประชาชาติอื่นๆ และเครือข่ายเด็กและเยาวชน

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, ทูตสันถวไมตรีองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และตัวแทนพันธมิตรของยูนิเซฟประเทศไทย ในงาน 70 ปี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
UNICEF Thailand/2018/Bundit Chotsuwan

ไม่มีองค์กรใดจะบรรลุผลสำเร็จเพื่อเด็กได้เพียงลำพัง การทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและครอบครัวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาลและทุกภาคส่วนของสังคม ความร่วมแรงร่วมใจกันเท่านั้นจึงจะนำมาซึ่งความสำเร็จได้

องค์การยูนิเซฟภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนแก่ชีวิตของเด็กๆ ร่วมกับพันธมิตรที่สำคัญของเราเหล่านี้

ภาครัฐ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.)

 • สำนักงานปลัดกระทรวง (สปท.) สปท.ทำงานกับยูนิเซฟเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย เราทำงานเพื่อพัฒนานโยบาย กลไกและกระบวนการคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกทำร้าย ความรุนแรง การถูกทอดทิ้งและการถูกแสวงประโยชน์ รวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างดีที่สุดเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังสนับสนุน สปท. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ทำงานคุ้มครองเด็ก
 • สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) สท. เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญซึ่งรับผิดชอบพัฒนากฎหมายและนโยบายด้านเด็ก สท.ทำงานร่วมกับยูนิเซฟเพื่อขยายระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบลทั่วประเทศ งานหลักที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนานโยบายแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความรุนแรงต่อเด็กเพื่อปกป้องเด็กจากสถานการณ์ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยูนิเซฟทำงานร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อศึกษาระบบการดูแลทางเลือกในประเทศไทย การศึกษานี้จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลรักษาทางเลือกสำหรับเด็กในประเทศไทยต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยูนิเซฟทำงานร่วมกับ สพฐ เพื่อแก้ปัญหาการลงโทษทางร่างกายกับนักเรียน และเพื่อพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในโรงเรียนเพื่อรับประกันความปลอดภัยของเด็กๆ สพฐ. ยังทำงานร่วมกับยูนิเซฟเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการศึกษาเกี่ยวกับการติดตามการใช้งบประมาณภาครัฐ หรือ Public Expenditure Tracking Survey (PETS)  ที่เกี่ยวข้องกับงบด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย PETS สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระบุจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดจนประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐในด้านบริการสังคม

กระทรวงยุติธรรม

 • กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมพินิจฯ ทำงานเพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกฎหมาย  ยูนิเซฟให้การสนับสนุนด้านวิชาการและเงินทุนเพื่อศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่นการแก้ไขกฎหมาย การพัฒนาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการคุมขัง และการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

กระทรวงมหาดไทย

 • กรมการปกครอง กรมการปกครองเป็นภาคีสำคัญในการประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับการจดทะเบียนการเกิด และเป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบการจดทะเบียนเกิดออนไลน์ซึ่งสนับสนุนโดยยูนิเซฟ นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานสำคัญในการขยายระบบการจดทะเบียนเกิดออนไลน์ให้ครอบคลุมโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข

 • ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบ.จอ.) กรมควบคุมโรค ศบ.จอ. เป็นภาคีสำคัญในการพัฒนาและดำเนินโครงการและนโยบายด้านเอดส์ในระดับประเทศ ยูนิเซฟทำงานร่วมกับ ศบ.จอ.ในโครงการด้านต่างๆ เช่น การประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนที่มีเชื้อ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก และการพัฒนา AIDS Zero Portal ซึ่งเป็นกลไกการรายงานแบบเรียลไทม์แก่ผู้กำหนดนโยบาย
 • กรมอนามัย กรมอนามัยดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อขจัดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน “Getting to Zero” ในระดับประเทศ
 • กรมสุขภาพจิต ยูนิเซฟสนับสนุนกรมสุขภาพจิตเพื่อช่วยเหลือด้านจิตสังคมแก่เด็กและสตรีชาวโรฮิงญาซึ่งอยู่ในบ้านพักในประเทศไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

 • สำนักงานกรรมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (สศช.) สศช.เป็นพันธมิตรที่สำคัญของยูนิเซฟในงานวิเคราะห์นโยบายสังคม การทำงานร่วมกับสศช.มุ่งเน้นการศึกษาเรื่องความยากจนในเด็ก และโครงการการให้เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่ยากจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และดูว่าโครงการนี้เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างไร
 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) สป.สช. เป็นหนึ่งในภาคีหลักซึ่งทำงานเพื่อขยายงานระบบการจดทะเบียนการเกิดออนไลน์ สป.สช.ยังดูแลรับผิดชอบเรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ระบบนี้

องค์กรพัฒนาเอกชน หรือ เอ็นจีโอ

 • มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (AIDS ACCESS Foundation - ACCESS) ACCESS ทำงานกับยูนิเซฟเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กๆ ที่มีความเสี่ยงและมีเชื้อเอชไอวี
 • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มพด. เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทำงานด้านการวิเคราะห์นโยบายสังคม  มพด. ยังมีความห่วงใยเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนของเด็ก และส่งเสริมแนวคิดเรื่องการให้เงินอุดหนุนกับครอบครัวยากจนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก
 • สถาบันอิศรา ยูนิเซฟสนับสนุนสถาบันอิศราในการจัดการจัดอบรมด้านสิทธิเด็กและการรายงานข่าวอย่างมีจริยธรรมสำหรับสื่อมวลชนและนักศึกษาวารสารศาสตร์และนิเทศศาตร์  ในแต่ละปี ยูนิเซฟยังสนับสนุนสถาบันอิศราเพื่อจัดงานประกวดข่าวเกี่ยวกับเด็กเพื่อยกย่องสื่อที่รายงานประเด็นเรื่องเด็กได้อย่างยอดเยี่ยม
 • องค์กรช่วยเหลือเด็ก หรือ Save the Children ยูนิเซฟทำงานกับ Save the Children เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองเด็กในระดับชุมชน
 • องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (เพื่อน เพื่อน)
 • ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 • เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย
 • สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • มูลนิธิ ไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย
 • สเปเชียลโอลิมปิคไทย
 • มูลนิธิรักษ์ไทย
 • มูลนิธิแพธทูเฮลท์
 • มูลนิธิสายเด็ก
 • มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
 • มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
 • สมาคมพนักงานสอบสวน
 • ชมรมพนักงานสอบสวนหญิง
 • มูลนิธิเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
 • มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ทำงานร่วมกับยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของวัยรุ่นผ่านเครือข่ายยูรีพอร์ต

ภาคการศึกษา และสถาบันวิชาการ

 • สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ทีดีอาร์ไอ เป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายชั้นนำ ซึ่งเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับความยากจนของเด็ก การถูกทอดทิ้ง และความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ การศึกษาและการพัฒนาของเด็ก ยูนิเซฟทำงานกับทีดีอาร์ไอ เพื่อศึกษาแง่มุมทางเศรษฐกิจของปัญหาที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น การให้บริการสำหรับเด็กพิการ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่สืบเนื่องจากการบาดเจ็บของเด็ก
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มข. ทำงานกับยูนิเซฟและภาคีอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีเชื้อเอชไอวี ให้ได้รับยาต้านไวรัสตามกำหนด นอกจากนี้ยังทำงานเพื่อส่งเสริมการป้องกันเชิงบวกกับวัยรุ่นที่มีเชื้ออีกด้วย
 • คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยูนิเซฟสนับสนุนคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็ก เพื่อดูอัตรา ลักษณะ และสาเหตุของการละเมิดสิทธิเด็กในการรายงานข่าว
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยูนิเซฟให้การสนับสนุนด้านวิชาการและเงินทุนแก่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะทักษะในการทำงานกับเด็กและครอบครัวที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ยูนิเซฟทำงานกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารท้องถิ่น ภาคประชาสังคมและผู้นำทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรายังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานในระดับท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อความต้องการของเด็กๆ ในชุมชนด้วย นอกจากนี้ ยูนิเซฟได้สนับสนุน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศต่อการพัฒนาการของเด็ก ซึ่งจำนวนมากถูกทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายเนื่องจากพ่อแม่ย้ายถิ่นไปหางานทำ