Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji

Pregled nalaza Situacione analize

Devojčica sa ličnim pratiocem
UNICEF Srbija/2019/Pančić