Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji

Situaciona analiza

Naslovna strana publikacije
UNICEF Srbija/2018

Istaknuto

Deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji, kao i njihovim porodicama, potrebno je obezbediti sveobuhvatnu i fleksibilnu podršku kako bi učestvovala u društvu ravnopravno sa drugom decom.

Iako je poslednjih godina došlo do značajnijeg poboljšanja na nivou pravnog okvira, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i dalje se suočavaju sa značajnim teškoćama u pogledu dostupnosti i kvaliteta socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga, a porodice dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom suočavaju se sa problemima siromaštva i nedovoljne finansijske podrške za dodatne troškove invaliditeta.

Naslovna strana publikacije
Izdavač
NOOIS
Datum objave publikacije
Jezici
srpski

Fajlovi dostupni za preuzimanje