Зошто е потребна реорганизација на ресурсите во основното образование

УНИЦЕФ работи со Министерството за образование и наука, општините и училиштата за да се изработат општински планови за прилагодување на училишната мрежа според бројот на ученици, подобра распределба на кадарот и создавање модерни услови за настава