Pse duhet të riorganizohen burimet e shkollave fillore

UNICEF-i e ka mbështetur dhe punuar me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, komunat, bashkësitë lokale të shkollave për të zhvilluar plane të detajuara komunale për të përshtatur rrjetin e shkollave