सामाजिक नीति, मुल्यांकन र प्रमाण (सोसल पोलिसी, इभ्यालुएसन एण्ड एभिडेन्स)

संघीय नेपालका सबै बालबालिकाहरु गरिबीका सबै आयामहरुबाट सुरक्षित हुनुपर्दछ र उनीहरुले जीवनमा समान अवसरहरु पाउनुपर्दछ।

Mother and a child
UNICEF Nepal/2015/KPanday