प्रारम्भिक बाल्यावस्थाका विकासात्मक चरण

अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको विकास लक्षणहरू अवलोकन र अनुगमन कसरी गर्ने?

नेपाल सरकार, युनिसेफ नेपाल
A child on a weighing scale
UNICEF Nepal
31 मे 2023