आपतकालिन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण

आपतकालिन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण

People crossing flooded area
UNICEF Nepal/2017/SJThapa