Хүн амын хоол тэжээлийн байдал

Үндэсний 5-р судалгааны тайлан

Хураангуй

 

Энэхүү тайлан нь 2016-2017 онд зохион байгуулсан “Хүн амын хоол тэжээлийн байдал” үндэсний тавдугаар судалгааны үр дүн юм.

cover page of publication
Автор
National Center for Public Health
Хэвлэсэн огноо
Хэл
Англи хэл, Монгол хэл

Files available for download