Хүүхдийн эрх, бизнесийн зарчмууд

Хувийн хэвшил, бизнесийн байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулахдаа хүүхдийн эрхийг хүндэтгэн үзэх тухай нэгдсэн цогц зарчим

A girls sits with arms crossed over her school desk, her face lit up by sun
UNICEF Mongolia/2017/Mungunkhishig B.