Miantoka ny fivoaran'ny zaza ny fandraisana andraikitra manomboka eo amin'ny arivo andro voalohany

Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara, vehivavy bevohoka 290.000 mahery sy zaza vao teraka 220.000 no nisitraka tolotra ara-tsakafo sy ara-pahasalamana sahaza nanomboka ny taona 2017

Abela Ralaivita
Site de nutrition de Tsaramainandro, Région d'Analanjirofo
UNICEF/UN0685770/Ramasomanana
22 Septambra 2022