Eto Madagasikara, amorain’ireo kilasy fanarenanana ny fiverenana an-tsekoly

Corina, 9 taona, dia isan’ireo ankizy an'arivony voatery niala an-tsekoly tamin'ny taom-pianarana 2021, noho ny fahasahiranana teo amin'ny fiainana andavanandro.

Lalaina Harisoa Ralaiarijaona
Fournitures scolaires
UNICEF/UN0605749/Raharinaivo
28 Jolay 2022

Ho an’i Corina, dia nihena be tampoka ny fidiram-bolan’ireo ray aman-dreniny taorian’ny nahavery asa amin’ny naha-mpiambina ny rainy. Satria tsy nanana fidiram-bola raikitra izy ireo dia nanapa-kevitra ny ray aman-dreniny ny hampiato ny zanany 3 amin’ny fianarana; anisan'izany i Corina sy ny anadahiny ary ny rahavaviny.

Raha ny marina dia nanajanona ny fianarany izy ireo mba hanampiana ny reniny tamin’ny alàlan’ny asa madinika mampidi-bola toy ny fivarotana mofo akondro, ny fanasan-damba, entina mamaly ireo filàna fototr’ilay fianakaviana. « Tena mampalahelo ahy tanteraka ny zava-misy, kanefa tsy nahita vahaolana izahay. Tsy maintsy nitady hanin-kohanina izahay. Na izany aza, tiako ny zanako mba hahita fianarana kokoa noho izaho, izay tsy maintsy niala tamin’ny fianarana  aloha be. I Corina, ohatra, dia tena manan-tsaina ary tena liana amin’ny fianarana, » hoy ny fanazavan’i Célestine Tsarakoa, renin’izy ireo, izay manana fanahiana momba ny zava-misy.

Nandritra ny fialan-tsasatra 2021 dia tonga nitsidika ny ray aman-drenin’i Corina ny Talen’ny sekoly ambaratonga fototra ao amin’ny tanànany mba hampahafantarana azy ireo ny fandaharan’asa famerenana an-tsekoly ireo ankizy niala tamin’ny fiaranarana vao tsy ela akory izay. Izy io dia fandaharan’asa napetraky ny Fitalevana isam-paritry ny Fanabeazam-pirenena sy ireo ratsamangaikany, miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika sy ara-bola avy amin'ny UNICEF. Taranja fanarenana haingam-pandeha maharitra 2 volana izany ary ampiarahina amin’ny fizarana fitaovam-pianarana, mba hanamaivanana ny fandaniana zakain’ireo ray aman-dreny, ary indrindra indrindra hanentanana ny ankizy hiverina an-tsekoly.

Raha toa ka nisalasala ny amin’ny fiverenan’ireo zanany an-tsekoly ny rain’i Corina, dia resy lahatra avy hatrany tamin’io toe-javatra vaovao fanararaotra io kosa ny reniny. Taorian'izay dia afaka niara-niverina nianatra i Corina sy ny zokiny vavy Germaine, 11 taona, ary ny anadahiny, Tata, tamin'ny Oktobra 2021.

 « Manantena aho fa afaka ho lasa mpampianatra aho rehefa lehibe. Te hampita fahalalana aho,” hoy i Corina. Tao anatin’io fandaharan’asa io ihany, i Corina sy ireo iray tampo aminy dia nahazo fitaovam-pianarana toy ny kahie, penina, fitsipika, pensilihazo ary fandranitana pesilihazo. Afa-po tanteraka ireo mpianatra; « Faly be aho fa mitovy amin’ireo mpianatra hafa manana fitaovana ahafahana mianatra. Manana kahie mitokana ho an'ny lesona sy entimody ihany koa aho, izay tena tsara, satria taloha dia kahie tokana ihany no nampiasaiko, » hoy i Corina.

Afaka nanohy ny fianarany ireto zaza telo mianadahy ireto, niaraka tamin’ireo mpianatra ambaratonga fototra miisa 3 369 avy ao amin’ny sampan-draharaham-paritry ny fanabeazam-pirenena eto amin’ny faritra atsinanan’i Madagasikara, noho ity fandaharan’asa fanarenana ity. Vao avy nahazo ny diplaoma voalohany i Germaine, zokin’i Corina, ary niditra tao amin'ny kilasy T4 sy T3 i Corina sy Tata. Raha ny nambaran’ny talen’ilay sekoly fanabeazana fototra dia tena zava-dehibe tokoa izany fizarana fitaovam-pianarana izany mba hanentanana ny mpianatra sy hanamaivanana ny fandaniana ho an’ny fianakaviana. « Tena ilaina ny hanitarana ny fizarana fitaovam-pianarana ho an’ny mpianatra rehetra satria ny tsy fahafahan’ny ray aman-dreny miantoka ireo fandaniana fanampiny mifandraika amin’ny fanabeazana no tena anton’ny fialàna an-tsekoly. »

Corina pose fièrement avec ses fournitures scolaires qui lui ont permis de suivre les cours à l’école
UNICEF Madagascar/2022
Mirehareha ery i Corina maka sary miaraka amin'ireo fitaovam-pianarana izay ahafahany manaraka ny fampianarana
Corina, son frère et sa sœur arbore joyeusement les fournitures scolaires qu’ils ont reçus
UNICEF Madagascar/2022
I Corina sy ny zandriny lahy ary ny zokiny vavy faly ery mampidera ny fitaovam-pianarana azon’izy ireo