ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ເປັນການ ບຸກທະລຸເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນ ສປປ ລາວ

05 ທັນວາ 2023
Group photo at press conference on the promulgation of the amended Law on the Protection of the Rights and Interest of the Child held at Landmark Hotel.
UNICEF Laos/2023/GYim

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ທັນວາ 2023 - ເມື່ອວັນທີ 30 ສິງຫາ 2023, ພະນະທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ ລັດຖະດຳລັດ ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດຂອງເດັກ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2023 ມາຮອດ ວັນທີ 4 ທັນວາ 2023 ກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ມີຜົນສັກສິດໃນທາງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ຊຶ່ງກາຍເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງສິດທິເດັກໃນທົ່ວປະເທດ.

ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກະຊວງ ຍຸຕິທໍາ ໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ສະບັບປີ 2006 ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກ ການ ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການພິຈາລະນາຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກໃນການ ຕັດສິນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ແລະ ສິດທິຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນ: ສິດທິໃນການບໍ່ຈໍາແນກ, ສິດທິໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ສິດທິໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກ.

ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ ໄດ້ກຳນົດການຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນການຈົດທະບຽນການເກີດ ຂອງເດັກ (ມາດຕາ 15) ກໍານົດຂໍ້ຫ້າມສໍາລັບ ພໍ່ ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນ ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່, ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ໃຫ້ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍດ້ວຍການ ຂ້ຽນຕີ, ທຸບຕີ, ທໍລະມານ ແລະ ປ້ອຍດ່າຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ (ມາດຕາ 56 ຫາ 58).

ທ່ານ ກົງຈີ ຢ່າງຈື່ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແມ່ນໜຶ່ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຄະນະກໍາມະການສິດທິເດັກ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ມີຕໍ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018 ແລະ ຍັງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການປົກປ້ອງເດັກ (2022 – 2026) ຂອງ ສປປ ລາວ. ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງປີ 2023 ນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການໃຫ້ບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນສັງຄົມສົງເຄາະ ຄຽງຄູ່ກັບການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.

ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ຍັງໄດ້ກຳນົດບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາ ກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງຄື: ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງເດັກ ປ່ຽນແທນຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໃນປະຈຸບັນ ທີ່ມີທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນປະທານ, ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຮັບໜ້າທີ່ເປັນເຈົ້າການໃນການນຳພາການສ້າງ, ປັບປຸງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ລະບົບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານການ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ເປັນເຈົ້າການໃນການລະດົມ, ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດຂອງເດັກ.

ຜົນການປັບປຸງກົດໝາຍສະບັບນີ້ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ມາຈາກແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການສະເໜີຂອງເດັກທີ່ໄດ້ ມາຈາກການສຳພາດເດັກໃນ 6 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງເປັນຄວາມມຸ້ງຫວັງຈາກຈິດໃຈຂອງເດັກ.

ທ່ານ ນາງ ມາຣຽມ ອັບດູ ຫົວໜ້າພະແນກນະໂຍບາຍສັງຄົມ ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ການປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ເປັນການບຸກທະລຸເພື່ອປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກຢ່າງເຂັ້ມແຂງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພວກເຮົາຂໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ອົງການ ຢູນິເຊັບ ຖືໂອກາດນີ້ສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ຮັບ ການປົກປ້ອງຈາກໄພອັນຕະລາຍ.

ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ຈະນຳເອົາກົດໝາຍ ສະບັບປັບປຸງປີ 2023 ນີ້ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, ເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ໃຫ້ກວ້າງຂວາງເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດໃຫ້ມີໝາກມີຜົນ.

ການປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າຂອງປະເທດ ອົດສະຕາລີ (DFAT) ຜ່ານທາງອົງການ ຢູນິເຊັບ ປະຈໍາປະເທດອົດສະຕຣາລີ.

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຂ່າວ

Simon Nazer
Chief of Communication
UNICEF Lao PDR
ໂທລະສັບ: +856 2055519681
ອີເມວ: snazer@unicef.org
ຕະບອງເພັດ ພຸດທະວົງ
ຊ່ຽວຊານວຽກງານໂຄສະນາ ແລະ ສື່ສານມ່ວນຊົນ
ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +85621 487520;ext=7520
ໂທລະສັບ: +856 20 96888890
ອີເມວ: tphouthavong@unicef.org

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ

ອົງການຢູນິເຊັບ ເຮັດວຽກໃນບາງບ່ອນ​ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ​ທີ່ສຸດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ​, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກ​ທຸກຄົນ ແລະ ໃນທຸກແຫ່ງຫົນ​ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກວ່າສໍາລັບທຸກຄົນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ​ເພື່ອ​ເດັກ​ ຈົ່ງ​ເຂົ້າເບິ່ງ www.unicef.org.

ຕິດຕາມອົງການຢູນິເຊັບ​ໃນ  Twitter and Facebook