ბავშვთა სიღარიბე და სოციალური დაცვა

სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა

Child living in poverty
UNICEF