ბავშვთა სიღარიბე და სოციალური დაცვა

სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა

Child living in poverty
UNICEF

გამოწვევა

საქართველოში ბავშვები უფრო მეტად დგანან სიღარიბის საფრთხის წინაშე, ვიდრე მოსახლეობის სხვა რომელიმე ჯგუფი. საქართველოს ჯერ კიდევ არ გააჩნია ყოვლისმომცველი, ბავშვებისდმი მგრძნობიარე სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც ეხმარება ოჯახებს მოულოდნელი დარტყმების დაძლევასა და გაძლიერებაში. დღემდე ბევრი ხარვეზია ბავშვზე ორიენტირებული კანონმდებლობის / პოლიტიკის, ფულადი დახმარებისა თუ სოციალური სერვისების თვალსაზრისით. ბევრი დაუცველი ოჯახი ამ სერვისების მიღმაა დარჩენილი. პირველ რიგში, ესენი არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები, ეროვნულ უმცირესობათა ჯგუფების წარმომადგენელი ბავშვები და ბავშვები ღარიბი ოჯახებიდან. 

დაუცველობის მაღალ ხარისხს ხშირად ისეთი სიტუაციებიც განაპირობებს, როცა ადამიანები მოულოდნელად ღარიბდებიან. ეს შეიძლება გამოიწვიოს ისეთმა დარტყმებმა, როგორიცაა უმუშევრობა, ავადმყოფობა ან ოჯახის წევრის სიკვდილი, რამაც შეიძლება უცებ გააღარიბოს ოჯახი. ეს პრობლემა ხშირად ახალგაზრდა (20-30 წლის) მშობლების შემთხვევაში ვლინდება: ამ ასაკობრივ კატეგორიაში განსაკუთრებით მაღალია უმუშევრობის დონე და ნაკლებია სახელმწიფოს დახმარება. გარდა ამისა, ბავშვებსა და მათ ოჯახებს არ აქვთ წვდომა სოციალურ მომსახურებებსა და ოჯახების დახმარების სერვისებზე, განსაკუთრებით სოფლებში. 

poverty
UNICEF-GEO2015-Khetaguri

გამოსავალი

აქტიურად ვთანამშრომლობთ მთავრობასთან მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გაუმჯობესებისა და უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობის შემცირების მიზნით.

 

მიზნობრივი სოციალური დახმარების განახლებულმა პროგრამამ 2017 წლიდან საგრძნობლად გააუმჯობესა ღარიბი ბავშვიანი ოჯახების იდენტიფიცირება. სოციალური დახმარებები გახდა უფრო მიზნობრივი და ბავშვისათვის დაწესებულ ფულად დანამატთან ერთად ხელს უწყობს ბავშვთა სიღარიბის შემცირებას. 

ჩვენ მხარს ვუჭერთ კანონმდებლობისა და პოლიტიკის განვითარებას და მონიტორინგს, რათასოციალური დაცვის სისტემა ბავშვზე მაქსიმალურად მორგებული გახდეს; ვეხმარებით მთავრობას, გამოვლინდეს, თუ რატომ ვერ ხვდებიან უკიდურესად დაუცველი ადამიანები სოციალური დაცვის სისტემაში, ზეგავლენა მოახდინოს პოლიტიკურ დისკურსსა და საჯარო ფინანსებზე, შეიმუშაოს ბავშვებზე მორგებული მოდელები და მოახდინოს მათი პილოტირება და გავრცელება, შემოიღოს ბავშვებისთვის ფულადი დახმარება, რათა შემცირდეს სიღარიბე, დაუცველმა ბავშვიანმა ოჯახებმა შეძლონ ეკონომიკურ დარტყმებთან გამკლავება და საშუალება მიეცეს ბავშვებს, იცხოვრონ უსაფრთხო, მზრუნველ და კეთილგანწყობილ გარემოში. 

ჩვენ ვმუშაობთ აგრეთვე ბავშვზე ზრუნვის და სოციალური დაცვის სისტემებს შორის კავშირების უზრუნველყოფაზე, ბავშვზე ზრუნვისა და მიზნობრივი სოციალური დახმარების რეფორმების შედეგად დაგროვილ ცოდნასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით.