სოციალური ნორმების ანალიზი ბავშვთა მიმართ ძალადობის კონტექსტში

ძირითადი მიგნებები და დასკვნები

ძირითადი

მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს UNICEF-ის მიერ დაფინანსებულ ბავშვთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებული სოციალური ნორმების ანალიზს, სოციალური ცვლილებებისათვის კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავების პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის ანგარიშს, რომლის მიზანი იყო იმ სოციალური ნორმების ანალიზი, რომელიც განაპირობებს ბავშვთა მიმართ ძალადობას საქართველოში.

კვლევის ფარგლებში გამოყენებული იქნა კვლევის შემდეგი მეთოდები: მეორადი წყაროების ანალიზი (Desk Research), ფოკუს ჯგუფები, ინტერვიუები და სამუშაო შეხვედრები სფეროს ექსპერტებთან (ფსიქოლოგები, სოციოლოგები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე). ანგარიშში მოცემულია კვლევის ძირითადი მიგნებები და დასკვნები, რომელიც გამოყენებული იქნება ბავშვთა მიმართ ძალადობის დაძლევისთვის მიმართულ საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავებისას.

ავტორი
UNICEF
პუბლიკაციის თარიღი
ენები
ქართული