15 მაისი 2024

ბავშვზე მორგებული საინფორმაციო მასალები

ინფოგრაფიკები და პოსტერები, ინფოგრაფიკები ბავშვის საუკეთესო ინტერესი ინფოგრაფიკა 1 - ბავშვის საუკეთესო ინტერესი ბავშვის საუკეთესო ინტერესი ბავშვის მონაწილეობა ინფოგრაფიკა 2 - ბავშვის საუკეთესო ინტერესი ბავშვის მონაწილეობა გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი (UNCRC) ინფოგრაფიკა 3 - გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტი (UNCRC) ინფოგრაფიკა 4 - ბულინგი დაუშვებელია! თუ ფიქრობ, რომ შენი…, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ბავშვებისათვის, თუ ბავშვის უფლება ირღვევა, მას შეუძლია დამოუკიდებლად, უფროსის გარეშე მიმართოს სასამართლოს. ზრდასრულებმა პატივი უნდა სცენ ბავშვის უფლებებს ყველგან, მათ შორის, სასამართლოშიც.
15 მაისი 2024

ბავშვების ეკონომიკური საქმიანობა და ბავშვთა შრომა

საქართველოში ბავშვის შრომით უფლებებს იცავს საქართველოს კონსტიტუცია, რომელიც არის ქვეყანის უმთავრესი კანონი. ბავშვის შრომის უფლებებს ასევე იცავს ბავშვის უფლებათა კოდექსი და შრომის კოდექსი. შრომის კოდექსი არის კანონი, სადაც წერია, რა უფლებები აქვთ ადამიანებს სამსახურში და რა წესები უნდა დაიცვან მუშაობის დროს.საინფორმაციო ბროშურა შეიქმნა სახალხო დამცველის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია სახალხო დამცველი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.
15 მაისი 2024

როგორ მიმართოს ბავშვმა სასამართლოს

სასამართლო არის ადგილი, რომელსაც ადამიანები მიმართავენ, სწერენ და შემდეგ ყვებიან თავიანთი უფლებების დარღვევის შესახებ. სასამართლოში ინიშნება პრო­ ცესები, სადაც საუბრობენ, განიხილავენ ადამიანების პრობლემებს ანუ „საქმეებს“ და მოსამართლე იღებს გადაწყვეტილებებს ამ პრობლემების გადასაჭრელად.თუ ფიქრობ, რომ შენი უფლებები ვინმემ დაარღვია, შენი უფლებაა დამოუკიდებლად მიმართო სასამართლოს.Შენი პრობლემის შესწავლას მოსამართლე მაშინ დაიწყებს, როცა შენ ან სხვა პირი მას ამ პრობლემის შესახებ მიმართავს.საინფორმაციო ბროშურა შეიქმნა სახალხო დამცველის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია სახალხო დამცველი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.
15 მაისი 2024

ბავშვთა უფლებები ბავშვებისათვის

საქართველოში, ბავშვების სასიკეთოდ, 2019 წელს შეიქმნა ბავშვის უფლებათა კოდექსი - „ბუკი“. ეს არის კანონი, სადაც წერია ბავშვის უფლებები. ყველამ უნდა იცოდეს და დაიცვას ეს უფლებები.კოდექსი (codex) – ლათინური სიტყვაა და წიგნს ნიშნავს. შესაბამისად, „ბუკი“ არის წიგნი ბავშვის უფლებების შესახებ.„ბუკი“ ეხება ყველა ბავშვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში თითოეულ ბავშვს თანაბარი უფლებები აქვს, მიუხედავად სქესის, ასაკის, რელიგიის, ეროვნების, კანის ფერის, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სხვა განსხვავების მიუხედავად. ქვეყანაში ყველა ვალდებულია შექმნას საჭირო პირობები, რათა ყველა ბავშვის უფლება თანაბრად იყოს დაცული.საინფორმაციო ბროშურა შეიქმნა სახალხო დამცველის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია სახალხო დამცველი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.
15 მაისი 2024

ბავშვთა უფლებები ბავშვებისთვის

საქართველოში, ბავშვების სასიკეთოდ, 2019 წელს შეიქმნა ბავშვის უფლებათა კოდექსი - „ბუკი“. ეს არის კანონი, სადაც წერია ბავშვის უფლებები. ყველამ უნდა იცოდეს და დაიცვას ეს უფლებები.კოდექსი (codex) – ლათინური სიტყვაა და წიგნს ნიშნავს. შესაბამისად, „ბუკი“ არის წიგნი ბავშვის უფლებების შესახებ.„ბუკი“ ეხება ყველა ბავშვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში თითოეულ ბავშვს თანაბარი უფლებები აქვს, მიუხედავად სქესის, ასაკის, რელიგიის, ეროვნების, კანის ფერის, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სხვა განსხვავების მიუხედავად. ქვეყანაში ყველა ვალდებულია შექმნას საჭირო პირობები, რათა ყველა ბავშვის უფლება თანაბრად იყოს დაცული.საინფორმაციო ბროშურა შეიქმნა სახალხო დამცველის მიერ გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია სახალხო დამცველი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.