Бъдеще без насилие за всяко дете - резултати за децата

Отчет за дейността на Зона Закрила – Детски център за застъпничество и подкрепа януари 2016 г. – юни 2017 г.

Момиче с тъжно и тъжни очи
UNICEF/Dreamstime/2017

Акценти

Закрилата на детето срещу "всички форми на физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления", е основно право, гарантирано от Конвенцията на ООН за прават на детето. 

Резултати за децата
:: Tweet: От началото на работата си до 31 декември 2016 Детските центрове за застъпничество и подкрепа са подкрепили общо 168 деца, жертви на насилие 

:: Трите центъра са работили на територията на 16 общини.
:: 
Обхванали са деца, които са преживели различен тип насилие (домашно, физическо, психическо, сексуално насилие, училищен тормоз). Една значителна част от случаите на насилие са извършени от членове на семейството (85), което отговаря, както на статистиката за цялата страна, така и на тенденциите по цял свят. В отговор на това от есента на 2016 г. центровете Зона ЗаКрила развиват програми за работа с извършители на насилие.
:: 
98 родители са получили подкрепа от Зона Закрила.
::
 Децата са ползвали различна подкрепа от Зона ЗаКрила в зависимост от техните индивидуални нужди. Най-голяма нужда има от правната помощ, която включва информиране за правата, подкрепа при взаимодействието с правосъдната система, правно представителство; и на второ място психологическа подкрепа и терапия – индивидуална оценка, индивидуална и групова терапия. Увеличават се и случаите на изслушване на деца, участващи в досъдебни и съдебни процедури. 
::
 В допълнение на работата с деца-жертви на насилие, трите екипа на Зона ЗаКрила извършват и превантивни дейности в детски градини и училища за информиране на децата, развиване на социални умения, развиване на уменията на учители и възпитатели. В такива дейности са обхванати над 350 деца от различни възрасти.

Постигнахме голям напредък в полза на децата, жертви на насилие в България, но хиляди деца все още чакат помощ. 

:: 3,158 сигнала за насилие над деца в България са получени през 2016 г. по данни на Агенцията за социално подпомагане. Хиляди други остават невидими.
:: Отделите за закрила на детето са работили по 1 839 случаи на деца, пострадали от насилие през 2015 г.  В 67% от тях насилието е извършено в семейството.
:: 
4 519 случая на агресия са регистрирани в училище от септември 2014 г. до края на 2015 г.
:: 68% от родителите споделят че оправдават леките форми на физическо насилие с възпитателна цел като удрянето на шамар, например.
:: 1 от 10 момичета до 20 години по света е било жертва на сексуално насилие. (Доклад на УНИЦЕФ - Hidden in Plain Sight , 2014).
:: Поведението на децата-жертви на насилие често се приема като противообществено. Вместо да получат подкрепа и терапия, те биват наказвани с престой в превъзпитателни институции, докато възрастните извършители остават непотърсени и ненаказани.
:: В България съществуват ограничен брой специализирани услуги за терапия и подкрепа на деца преживели  насилие. 

Източник - Агенция за социално подпомагане, 2016 г. 

Момиче с тъжки очи изобразява корижата на доклада на УНИЦЕФ "Бъдеще без насилие за всяко дете"
Автор
UNICEF
Дата на публикуване
Езици
Български, Английски