Poboljšanje sigurnosti škole u kojoj svakodnevno boravi blizu 500 osoba

Apsolutna sigurnost ne postoji, ali možemo umanjiti rizike sa kojima se suočavaju svi oni koji borave u školama

Nejra Baltes za UNICEF
Poboljšanje sigurnosti škole u kojoj svakodnevno boravi blizu 500 osoba
UNICEF/Nejra Baltes
29 Mart/ožujak 2022

Zvuk sirena pratio je vatrogasna i vozila hitne pomoći kroz Kakanj, gradić u središnjoj Bosni i Hercegovini. Njihova krajnja destinacija bila je Srednja mješovita škola gdje su vozila i osoblje za hitni odgovor na nesreće dočekale kolone učenika i školskog osoblja pri izlasku iz školske zgrade. Mir na licima djece i nastavnika neuobičajen za ovu situaciju rezultat je pažljivo pripremljenog scenarija Vježbe za evakuaciju u slučaju nesreće. Vježba je dio širih aktivnosti na unapređenju sigurnosti u ovoj školi koju pohađa 433 učenika, a u kojoj radi 58 odraslih osoba.

Imajući u vidu da u objektima škola tokom dana boravi veliki broj osoba, prije svega djece, škole su objekti sa visokim rizicima od posljedica prirodnih i drugih nesreća.

No, nije samo broj osoba ovu kakanjsku školu stavio na vrh liste za intervenciju kroz projekat „Sigurno školsko okruženje“.  

Objekat Škole izgrađen je 1968. godine, sastoji se od prizemlja i jednog sprata, a posjeduje samo jedan ulaz/izlaz. Od njene izgradnje, škola nije obnavljana, dok se materijali korišteni u izgradnji škole sedamdesetih godina sada smatraju štetnim za ljude. Također, nije postojao plan za djelovanje u kriznim situacijama.

Ova kakanjska škola jedna je od mnogih u BiH, koje su suočavaju sa rizicima od prirodnih nesreća i katastrofa. World Vision BiH je tokom 2017. i 2018. godine proveo istraživanje sigurnosti  škola i pripremljenosti na katastrofe izazvane prirodnim i drugim nesrećama u FBiH i BD. Istraživanje je urađeno na uzorku od 724 škole. Na osnovu rezultata istraživanja može se zaključiti da se samo 10 % škola može smatrati sigurnim.

Vježba evakuacije služila je kao praktični test znanja koje su učenici i osoblje imali o postupanju u slučaju nesreće, te uvezanosti škole i lokalnih službi spašavanja.
UNICEF/Baltes

„Apsolutna sigurnost ne postoji, ali možemo umanjiti rizike sa kojima se suočavaju svi oni koji borave u školama. Kada govorimo o sigurnim školama, to su objekti čije stanje je zadovoljavajuće sa građevinskog aspekta, gdje su ažurirani planovi zaštite i spašavanja, uposlenici i učenici su edukovani o postupanju u slučaju nesreće, te su ove škole uvezane sa lokalnim službama spašavanja. Pored toga, u ovim školama se redovno provode školske vježbe evakuacije“, rekao je Sveto Đurđević, menadžer projekta „Sigurno školsko okruženje“.

Imajući u vidu sve komponente sigurnih škola, kakanjska Srednja mješovita škola je zahtijevala hitnu intervenciju koja je pokrenuta u okviru projekta „Sigurno školsko okruženje“. Projekt se provodi u okviru obrazovne komponente zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija „Smanjenje rizika od katastrofe za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“. Aktivnosti na unapređenju sigurnosti ove kakanjske škole doprinose umanjenju rizika od negativnih posljedica nesreća i katastrofa za blizu 500 osoba koje svakodnevno borave u školskom objektu.

Temelj za uspostavljanje sigurnosti u školama su Školski planovi za smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća i katastrofa, što je ujedno i zakonska obaveza škola. U njima su evidentirani i analizirani rizici, predložene preventivne mjere za smanjenje rizika, mjere za postupanje u slučaju nesreće kao i mjere otklanjanja posljedica nakon nesreće.

Školski plan su zajednički pripremili direktor i nastavnici škole, predstavnici roditelja djece koja pohađaju školu, općinskih službi, lokalnog crvenog križa i jedne nevladine organizacije. Predstavnici lokalnih službi su jedna od najvažnijih karika u pripremi školskog plana za smanjenje rizika - civilna zaštita, vatrogasci, dom zdravlja, centar za socijalni rad i policija prvi reaguju u slučaju nesreća i neophodno je njihovo poznavanje rizika u lokalnoj sredini.

“Sve sto se radi kroz ovaj projekat je poboljšanje za školu i kompletnu lokalnu zajednicu jer se radi timski i omogućava jačanje veze škole sa hitnim službama spasavanja što je od presudnog značaja u kriznim situacijama. Takođe, svi članovi školskog DRR tima su ujedno i zagovarači u lokalnoj zajednici, pa i šire, za snažnije uključivanje prije svega nadležnih ministarstava i drugih institucija u jačanje otpornosti škola na prirodne i druge nesreće”, kaže Zerina Šehagić, članica Vijeća roditelja Srednje mještovite škole “Kemal Kapetanović Kakanj”.

Poboljšanje sigurnosti škole u kojoj svakodnevno boravi blizu 500 osoba
UNICEF/Baltes

Sa rizicima i mjerama koje se preduzimaju za njihovo umanjenje upoznati su svi nastavnici i školsko osoblje, te učenici škole. Pored rizika i mjera, osoblje i učenici su kroz radioničarski pristup saznali koja je njihova uloga i kako se trebaju ponašati u slučaju nesreće ili katastrofe.

Vježba evakuacije služila je kao praktični test znanja koje su učenici i osoblje imali o postupanju u slučaju nesreće, te uvezanosti škole i lokalnih službi spašavanja.

Pored edukativnog i pokaznog segmenta, projektom “Sigurno školsko okruženje” planirane su intervencije definisane Školskim planom. Prema planu, škola će u narednom periodu biti rekonstruisana i dobiti još jedan izlaz, te će se azbestne ploče koje su direktno u kontaktu sa vanjskom sredinom obložiti termo fasadom. Dodatno, školi će biti obezbijeđeni alarmi za dim i vatru koji će pored oglašavanja zvučnim upozorenjem osoblju i učenicima škola, biti uvezani sa lokalnom vatrogasnom jedinicom.

Radeći na procjeni troškova za intervencije definisane planom, brzo je postalo evidentno da sredstva predviđena projektnim planom nisu dostatna za planiranu rekonstrukciju. U saradnji sa UNICEF-om, World Vision BiH je uključio širi tim u prikupljanje sredstava i zagovaranje za podršku intervencijama na lokalnom nivou. U tom kontekstu su kroz donacije lokalnih društveno-odgovornih kompanija obezbijeđena dodatna sredstva, te će neophodne intervencije biti izvedene u potpunosti.

Voditeljica programa obrazovanja UNICEF-a u BiH, Sanja Kabil, naglašava kako UNICEF podržava ministarstva i škole širom svijeta kako bi se unaprijedile politike i prakse smanjenja rizika od katastrofa. Škole moraju biti sigurna mjesta za svu djecu, a dobra pripremljenost spašava živote.

Sve planirane aktivnosti u školi Kemal Kapetanović, Kakanj kao i u ostalim školama uključenim u projekt „Sigurno školsko okruženje“ se provode u skladu sa World Vision BiH modelom „Sigurne Škole“ koji je do sada u praksi primjenjen u 39 osnovnih i srednjih škola u BiH, principima i smjernicama zaštite od COVID-19,  kao i globalnim modelom  „Sveobuhvatni okvir za sigurnost škola“ koji je uspostavila Globalna alijansa za smanjenje rizika od katastrofa i otpornost u sektoru obrazovanja, u čijem članstvu je i UNICEF.

 

Projekt se provodi u okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) "Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini". Za njegovu provedbu zadužene su UN agencije:Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO)  u partnerstvu sa lokalnim vlastima i World Vision BiH, te ostalim relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora.