Znanje, stavovi i iskustva sa djecom sa smetnjama u razvoju

Rezultati kvantitativnog istraživanja

Knowledge, Opinions and Experiences Related to Children With Developmental Disabilities (2013)
UNICEF

Naglašeno

Istraživanje Znanje, stavovi i iskustva sa djecom sa smetnjama u razvoju provedeno je u okviru programa Socijalna zaštita i nadgledanje dječijih prava u BiH. Ovaj program sprovodi agencija Ujedinjenih nacija (UN) – UNICEF BiH (United Nations Children’s Fund in Bosnia and Herzegovina). Glavna svrha ovog istraživanja jeste da doprinese implementaciji ciljeva četvrte faze inicijative Socijalna zaštita i socijalna inkluzija, te da podrži implementaciju UN Konvencije o pravima osoba sa smetnjama u razvoju, kroz podizanje svijesti i kreiranje pozitivnih stavova prema inkluziji djece sa smetnjama u razvoju. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju iskustva, stavovi, i mišljenja građana opće populacije BiH, kada je riječ o djeci sa smetnjama u razvoju, njihovom obrazovanju, životu unutar porodice, socijalizaciji, i dr. Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku građana od 18 i više godina (N= 1204 sudionika) u BiH. Rezultati istraživanja mogu koristiti raznim vladinim i javnim institucijama, kao i različitim civilnim i privatnim organizacijama čija je misija unapređenje statusa djece i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju. Na osnovu rezultata ovog istraživanja moguće je zaključiti da su građani BiH u velikoj mjeri svjesni toga da su djeca sa smetnjama u razvoju zanemarena, marginalizirana i da se njihova prava ne poštuju, te da ih društvo nedovoljno pomaže i podržava. Ipak, mnogi građani BiH iskazuju određena stereotipna mišljenja i predrasude o djeci sa smetnjama u razvoju, ukazujući na to da je podizanje svijesti o ovoj temi poželjno. Glavni problem u interpretaciji rezultata ovog istraživanja predstavlja priroda same teme kojom se istraživanje bavi. Generalno, u bh. tradiciji se smatra nepoželjnim i sramotnim smjestiti nemoćne ili bolesne osobe u dom gdje će se drugi ljudi starati o njima, s obzirom na to je institucija porodice u ovoj zemlji jaka, te da se smatra da su roditelji dužni brinuti za svoju djecu, a djeca su dužna kasnije brinuti o roditeljima. Zbog toga, socijalno nepoželjnim odgovorom bi se smatralo sugerisati da djecu sa posebnim potrebama treba institucionalizirati. Stoga je moguće da odgovori na pitanja o ovoj temi ne odražavaju pravu sliku stanja u bh. društvu. Prema rezultatima ovog istraživanja, građane BiH je potrebno dodatno informisati o djeci sa smetnjama u razvoju – o tome ko su ta djeca, koje su njihove karakteristike i mogućnosti, ukazujući pri tome na njihove sličnosti sa tipičnom djecom. Potrebno je raditi na smanjenju socijalne distance prema ovoj djeci, te na povećanju inkluzije i u kontekstu obrazovanja, ali i inkluzije u društvo općenito. Bh. društvo treba činiti više da se ovoj djeci obezbijede jednake mogućnosti i prava kao ostaloj djeci, uključujući pravo na odgovarajuće obrazovanje koje će maksimalno razviti njihove sposobnosti, te pravo na dostojanstven život. Pored podizanja svijesti o ovoj djeci, potrebno je osvijestiti i probleme sa kojima sa suočavaju njihove porodice, te pružiti odgovarajuću podršku porodicama. Građane je potrebno ohrabriti da se i sami uključe u borbu za prava ove djece. Konačno, pri planiranju kampanje za podizanje svijesti građana o ovim temama najbolje je koristiti domaće TV stanice. UN agencije će, zajedno sa svojim institucionalnim partnerima u BiH, rezultate ovog istraživanja koristiti za planiranje novih politika za unapređenje statusa djece sa smetnjama u razvoju u BiH, na putu ka efikasnijoj implementaciji UN Konvencije o pravima osoba sa smetnjama u razvoju, te boljem statusu ovih osoba.

Autor
UNICEF
Datum objave
Jezici
Engleski, Bosanski/Hrvatski/Srpski