Trafikuar nga dikush që unë njoh

Studim cilësor i marrëdhënieve ndërmjet viktimave të trafikimit dhe trafikantëve të qenieve njerëzore në Shqipëri

Karakteristikat kryesore

Qëllimi kryesor i këtij studimi është të kuptojë më mirë marrëdhëniet midis viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore dhe trafikantëve të qenieve njerëzore në dhe nga Shqipëria, dhe efektet e këtyre marrëdhënieve mbi rekrutimin, kontrollin, shfrytëzimin, arratisjen dhe ritrafikimin e viktimave.

A girl being silenced
Autori
Deanna Davy
Data e publikimit
Gjuhët
Angleze, Shqip

Files available for download