Rreth UNICEF Shqiperi

Programet e UNICEF-it

Arsimi
I have no clue

UNICEF Shqipëri mbështet një program që i ndihmon të gjithë fëmijët që të gëzojnë të drejtat e tyre njerëzore. UNICEF-i dëshiron të garantojë që asnjë fëmijë të mos mbetet pas dhe se zhvillimi mbështetet në drejtësi.  

Në punën tonë ne përqendrohemi te fëmijët e grupeve më në nevoje të shoqërise.  Me gjithë progresin e bërë fëmijët në Shqipëri akoma përballen me:     

 • Pabarazi dhe mungesë aksesi në shërbime cilësore (shëndetësi dhe arsim);
 • Përjashtim shoqëror dhe diskriminim;         
 • Forma te ndryshme të dhunës dhe mungesë aksesi në drejtësi;   

UNICEF-i punon për një Shqipëri:   

 • ku respektohen të drejtat e të gjithë fëmijëve;
 • ku investimet strategjike për fëmijët, do të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve të zhvillimit kombëtar;
 • ku Shqipëria të jetë vendi më i mirë ku një fëmijë të lindë, të rritet dhe të arrijë potencialin e tij/saj të plotë.     

 

UNICEF-i promovon zhvillimin e qëndrueshëm dhe të drejtë, përfshirjen shoqërore në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare për të mbështetur integrimin e Shqipërisë në BE.


Qeverisje më e mirë për barazi dhe përfshirje shoqërore 

 • UNICEF-i punon në partneritet me qeverinë shqiptare për të siguruar përfshirjen shoqërore të fëmijëve dhe grave, duke përfshirë grupet më të cenueshme të popullsisë. Politikat që trajtojnë nevojat shëndetësore, ushqimore, arsimore dhe zhvillimore të fëmijëve të vegjël në moshën kritike 0-3 vjeç dhe 3-6 vjeç, veçanërisht nevojat e atyre që vijnë nga familje të cenueshme.      

Për ta arritur këtë, ne bashkëpunojmë me qeverinë për t’i vendosur të drejtat e fëmijëve në krye të axhendës kombëtare. Puna jonë është të bashkërendojmë prioritetet e politikës kombëtare me Konventën për të Drejtat e Fëmijës. UNICEF-i po punon për të ngritur një sistem për mbledhjen e të dhënave, bazuar në zbatimin e Planit Kombëtar të Veprimit, për t’u përdorur nga autoritetet kombëtare, rajonale dhe vendore.        


Mbrojtje dhe drejtësi për fëmijët

 • Deri në vitin 2021, të garantohet akses cilësor në sistemin e drejtësisë, duke përfshirë fëmijët që janë viktima ose dëshmitarë të krimit, dhunës, abuzimit;
 • Reforma e sistemit kujdesit shoqëror, që ofron këshillim individual dhe udhëzime referencë për fëmijët, gratë dhe familjet në rrethana jetësore të vështira;     
 • Fuqizim i kapacitetit të praktikantëve social dhe atyre për mbrojtjen e fëmijës për t’i ndihmuar familjet në situata cenueshmërie/në rrezik ndarjeje;   
 • Shtimi i numrit të mekanizmave kombëtarë, që mbledhin të dhënat dhe adresojnë dhunën ndaj fëmijëve;

Strategjitë  

 • UNICEF-i, në partneritet me qeverinë, vepron në mënyrë të tillë që të gjithë fëmijët të regjistrohen në shkollë, ta frekuentojnë atë dhe të pajisen me mjetet bazë për të patur sukses në jetë. Ne nxisim politikat miqësore me fëmijët, që parandalojnë dhe reduktojnë margjinalizimin në arsim.   
 • UNICEF-i vepron në mënyrë të tillë që të sigurojë që fëmijët të mbijetojnë dhe të zhvillohen deri sa të arrijnë moshën madhore. UNICEF-i advokon fort për mundësinë e barabartë për financim dhe akses në kujdesin shëndetësor, për grupet më të cenueshme të cilat kanë më shumë nevojë për kujdes shëndetësor dhe që nuk mund ta përballojnë nga ana financiare.     
 • Për sa iu përket fëmijëve në konflikt me ligjin, UNICEF-i ofron mbështetje për zbatimin e ligjeve dhe reduktimin e kohës së qëndrimit të të rinjve në qendrat e paraburgimit. Ne punojmë për të garantuar trajtimin e të rinjve të ndaluar në përputhje me praktikën ndërkombëtare.     
 • Bota që ne duam të ndërtojmë është ajo ku vajzat dhe djemtë nuk dhunohen, shfrytëzohen dhe ndahen pa kurrfarë arsyeje nga familjet e tyre, dhe ku ligjet, shërbimet, sjelljet dhe praktikat minimizojnë nivelin e cenueshmërinë së fëmijëve.     
 • UNICEF-i po punon për të reduktuar pabarazitë dhe për ta ndihmuar qeverinë me reformën e mbrojtjes sociale, derisa të jetë e vlefshme për fëmijët.      

Ku duam te arrijmë?

 • Institucionet shqiptare i menaxhojnë të dhënat në mënyrë të efektshme dhe sigurojnë pasjen dhe zbatimin e ligjeve dhe programeve që mbrojnë të drejtat e fëmijëve të margjinalizuar. 
 • Kur të drejtat e fëmijëve shkelen dhe këta të fundit kërkojnë ndihmë, ata mbështeten nga pjesëtarët e komuniteteve, avokatët, punonjësit socialë ose OJF-të.   Programet e parandalimit dhe riintegrimit të të rinjve në shoqëri janë pjesë e angazhimit të qeverisë për sigurimin e aksesit në drejtësi për të gjithë fëmijët.   
 • Fëmijët e grupeve të cenueshme ndihmohen, përmes programeve specifike të qeverisë, që të jenë të shëndetshëm dhe të përfitojnë plotësisht nga të gjitha mundësitë arsimore dhe zhvillimore.   
 • Shërbimet shoqërore janë përmirësuar në mënyrë të tillë që fëmijët e margjinalizuar të identifikohen dhe të merren nën kujdes, duke përfshirë parandalimin e cenueshmërisë nga rreziqe të ardhshme.    
 • Politikat e arsimit, shëndetësisë dhe mbrojtjes janë përmirësuar dhe buxhetuar për të mbështetur përfshirjen shoqërore të fëmijëve në vitet e para të jetës, veçanërisht të atyre që vijnë nga familje të cenueshme, si për shembull fëmijët e komunitetit rom.