Te gjithe jemi te rendesishem!

Analiza e Situatës së Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara në Shqipëri

day centre in Kukes children with disabilities
UNICEF/UN041382/Giacomo Pirozzi

Karakteristikat kryesore

Analiza e Situatës së Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara në Shqipëri ofron dëshmi gjithëpërfshirëse për të kuptuar më mirë pengesat dhe shkeljet më kritike të të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Koncepti i kërkimit të studimit merr në konsideratë ecurinë e jetës së fëmijëve me aftësi të kufizuara brenda kuadrit socio-ekologjik të zhvillimit njerëzor. Raporti sjell në radhë të parë perspektivat dhe përvojat e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe prindërve të tyre, specialistëve që punojnë ngushtë me ta, prindërve të fëmijëve me zhvillim tipik, dhe autoriteteve kombëtare dhe vendore. Gjithashtu, raporti identifikon disa përmirësime kritike për të realizuar plotësisht synimet e politikës dhe kuadrit legjislativ shqiptar për fëmijët me aftësi të kufizuara.

We All Matter
Autori
Joanna Rogers and Elayn M. Sammon
Data e publikimit
Gjuhët
Angleze