Konventa e të drejtave të fëmijëve (KDF)

Advokojmë për të drejtat e fëmijëve

Konventa e të drejtave të fëmijëve (KDF)
© UNICEF/Giacomo Pirozzi