Thách thức và giải pháp về phát triển Trẻ thơ toàn diện ở Việt Nam

1000 ngày đầu tiên trong cuộc đời rất quan trọng để trẻ phát triển toàn diện. Bài viết là tổng hợp những thách thức và giải pháp của UNICEF trong việc đẩy mạnh chương trình Phát triển Trẻ thơ Toàn diện ở Việt Nam.

Integrated Early Childhood Development
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung