Ứng dụng thiết bị di động trong phát triển trẻ thơ toàn diện

Để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu đầy quyết tâm của sáng kiến Phát triển toàn diện cho trẻ thơ, UNICEF đang áp dụng phương pháp tiếp cận ứng dụng thiết bị di động để vượt qua các rào cản địa lý và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được cải thiện cho trẻ

Mobile Integrated Early Childhood Development
UNICEF Viet Nam\Truong Viet Hung