Đồng đội, đồng lòng vì mọi trẻ em

Ngày Trẻ em Thế giới năm nay chính là cơ hội để chúng ta trở thành Đồng Đội, cùng nhau đạt được những kết quả tốt cho mọi trẻ em ở Việt Nam.

Đồng đội đồng lòng vì mọi trẻ em
Thể thao giúp thúc đẩy sự phát triển của trẻ em