Đồng đội, đồng lòng vì mọi trẻ em

Vì trẻ em hãy đoàn kết để trở thành Một Đội. Tham gia cùng UNICEF để đưa #Tuổi_Thơ_Trở_Lại với mọi trẻ em.

Đồng đội đồng lòng vì mọi trẻ em