Türkmenistanda maýyplygy bolan oglanlaryň we gyzlaryň ýagdaýynyň seljermesi

Maýyplygy bolan çagalaryň ýagdaýynyň barlagy bu çagalaryň kimdigine we olaryň zerurlyklaryna düşünmäge gönükdirilendir.

Esasy wakalar

Maýyplygy bolan çagalaryň ýagdaýynyň barlagy bu çagalaryň kimdigine, şol sanda çagalar öýlerinde saklanýan çagalaryň abadan durmuşyna we zerurlyklaryna has oňat düşünmäge, şeýle-de durmuş hyzmatlarynyň maýyplygy bolan çagalar üçin elýeterlilik ýagdaýy bilen has ýakyndan tanyşmaga gönükdirilendir.

Bu barlag Türkmenistanyň üç welaýatynda maýyplygy bolan oglanlaryň we gyzlaryň ýagdaýy boýunça geçirilen barlagyň netijelerine esaslanýar. Bu barlaglaryň netijesinde, esasy degişli taraplar we çözgüt kabul edýän taraplar bilen bilelikde maýyplygy bolan çagalar boýunça iş meýilnamasynyň we konsepsiýasynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy.

Turkmenistan Situation Analysis of the boys and girls with disabilities
Awtor
ÝUNISEF
Çap edilen senesi
Diller
Iňlis dili

Hasabaty indiriň

(PDF, 3,31 MB)