Türkmenistanda çagalaryň we zenanlaryň hukuklarynyň ýagdaýynyň seljermesi

Ýagdaý seljermesi Türkmenistanda çagalaryň we zenanlaryň hukuklaryny goramak boýunça gazanylan saldamly üstünlikleri tassyklaýar.

Esasy wakalar

Bu ýagdaý seljermesi Türkmenistanyň Hökümetiniň, BMG-nyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) we BMG ulgamynyň arasynda çagalaryň we zenanlaryň hukuklaryny goramak ugrunda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyny görkezýär. Ol Türkmenistanda çagalaryň we zenanlaryň hukuklaryny goramak boýunça gazanylan saldamly üstünlikleri tassyklaýar. Ýagdaý seljermesi ýurduň ortaça görkezijilerinde ejizligi we ýüzleşýän deňsizlik meseleleri görkezilmeýän çagalardan we zenanlardan durýan ejiz toparlary kesgitleýär. Bu ilatyň ejiz toparlaryny kesgitlemegiň we olara goldaw bermegiň ähmiýetini görkezýär. Deň hukuklylyk we inklýuziýa çagalaryň we zenanlaryň hukuklaryny goramak boýunça kabul edilýän milli syýasatlaryň we maksatnamalaryň esasy özeni bolmalydyr.

Situation Analysis 2019 cover image
Awtor
ÝUNISEF
Çap edilen senesi
Diller
Iňlis dili, Rus dili

Files available for download