विद्यालय जाँदा आफू र अरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने?

बालबालिकाका लागि सल्लाह

UNICEF, WHO & IFRC
This image shows an illustration of two children learning