मिडिया सोधपुछ

यदि सञ्चारमाध्यमबाट कुनै सोधपुछ छ भने, कृपया हाम्रो सञ्चार टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोला ।

Press conference
UNICEF Nepal