မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ပဋိပက္ခကြားမှ ကလေးများအတွက် ထောက်ပံ့မှုများ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့

အပူပိုင်းဒေသအတွင်းကအန္တရာယ်

By Conner McAlary
UNICEF Myanmar
©2022/Local Partner
15 မတ်လ 2023